สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26661127
49%
1013:1
อนุบาล 37657133
51%
1013:1
ระดับปฐมวัย142118260
23%
2013:1
ประถมศึกษาปีที่ 15866124
16%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 26562127
16%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 36654120
15%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 47265137
17%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 58161142
18%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 67370143
18%
1014:1
ระดับประถมศึกษา415378793
69%
6013:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151530
33%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151126
29%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3151934
38%
217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น454590
8%
615:1
รวมทั้งสิ้น6025411,143
100%
8613:1