ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 0571013
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 034018
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 0860115
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 0771116
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 016007
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 06111018
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 014106
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 13131018
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 016018
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 13161021
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 107008
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 033006
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 01120114
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 035008
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 011002
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 006006
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 0390113
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 023005
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 02130116
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 015118
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 04190225
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 015017
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 013015
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 035019
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000000
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 002002
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 02110013
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 024006
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 0380112
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 024017
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 013015
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 0861015
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 01250118
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 034007
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 044019
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 042017
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 0361010
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 01141016
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 1761116
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 0390012
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 014005
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 012003
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 025007
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 6 014005
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 016018
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 002002
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 211110024
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 129390069
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 0791017
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 013015
39010058 บ้านห้วยทรายเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 000000
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 016007
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 003003
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 0390012
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 02131016
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 0351110
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 0360211
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 06110118
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 0650112
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 014117
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 0360110
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 0690015
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 0370111
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 0270110
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 0850114
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 044008
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 06110017
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 0450110
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 024006
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 031004
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 017008
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0390214
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 05100116
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0490114
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 005016
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0570113
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 033006
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 003014
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 03120116
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 0550111
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 2070110
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 1660013
39010090 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 12121016
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 002002
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 0191112
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 026008
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 025108
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 024006
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 13110116
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 0351110
39010100 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 017019
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 006017
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 035008
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 031015
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 024006
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 013015
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 0750012
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 03100114
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 026019
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 0370010
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 1390013
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 015006
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000000
39010116 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 03140017
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 003003
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 005005
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 035008
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5014005
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5003003
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5025119
39010123 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 500160117
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 50841013
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5025007
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5114017
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่โนนสัง 5027009
39010128 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่โนนสัง 5014005
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่โนนสัง 5016018
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่โนนสัง 5024107
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่โนนสัง 5116109
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่โนนสัง 5021014
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือโนนสัง 2 03100013
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 03121117
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 125008
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 04111016
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 033107
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 026008
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 035008
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 0680115
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 023005
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000000
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000000
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 0460010
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 1680116
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 035109
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 003003
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 035008
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 012104
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0360110
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0391114
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 017019
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 001001
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 1571014
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 133018
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 021014
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 013004
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 03120116
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 016007
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 004004
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 05100217
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 03120015
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 0490013
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 006017
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 0690015
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 02120014
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 042107
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 0880117
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 1570215
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 142007
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 002002
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 024006
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 04111117
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 004004
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 1690117
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 013004
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 0560112
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 101114
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 002002
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 020170138
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 025018
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 025007
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 0361010
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 0481013
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 0380011
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 013015
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 14100015
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 1690117
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 06100117
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 021014
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 024006
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 015017
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 0360110
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 033017
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 03130117
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 0881118
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 101002
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 026008
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 005016
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 035019
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 0790117
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 0680014
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 044019
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 0480214
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 07101018
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 017019
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 0541111
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 014005
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 02100012
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 0280010
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 301004
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000000
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 117221041
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT