จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,64016,7952,982-24,417
เตี้ย3211,022233-1,576
ค่อนข้างเตี้ย3021,076220-1,598
สูงตามเกณฑ์3,42513,1422,365-18,932
ค่อนข้างสูง262827104-1,193
สูง33072860-1,118
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย646-16
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย845-17
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์3511238-185
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง181-10
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง-31-4
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย23--5
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย27--9
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์1048--58
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง13--4
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง-2--2
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4710958-214
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย-76-13
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย-1910-29
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์358141-157
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง711-9
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง51--6
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4413357-234
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย14--5
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย272-11
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์3411652-202
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง232-7
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง531-9
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย-6--6
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์1349--62
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง11--2
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง2---2
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย1135-19
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย646-16
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์418854-183
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง-12-3
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง-31-4
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย73--10
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์736--43
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง-3--3
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง13--4
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด6920079-348
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย--1-1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย474-15
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์5714866-271
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง3205-28
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง5253-33
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เตี้ย12--3
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูงตามเกณฑ์1556--71
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ค่อนข้างสูง35--8
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สูง25--7
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด81216116-413
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย484210-100
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย163214-62
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์1614189-246
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-11-2
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง1-2-3
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย-2--2
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์1746--63
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-3--3
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง11--2
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1044--54
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย15--6
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย18--9
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์829--37
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง-2--2
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย1---1
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย33--6
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์2082--102
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-7--7
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง-5--5
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย2---2
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์853--61
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง11--2
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง11--2
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์-8--8
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย1---1
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์1447--61
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง16--7
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-1--1
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3886--124
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย33--6
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย64--10
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์2876--104
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง13--4
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย-2--2
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์622--28
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง12--3
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด5816359-280
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย-133-16
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย5146-25
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์4012749-216
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง49--13
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง9-1-10
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย-1--1
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์1641--57
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง12--3
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง13--4
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด71227157-455
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย-21-3
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย1145-20
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์32211149-392
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง12-2-14
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง26---26
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด1252--64
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย-5--5
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์1142--53
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง-1--1
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย-3--3
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย24--6
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์519--24
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย11--2
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย-5--5
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์1352--65
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง32--5
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง64--10
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์410--14
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-1--1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง11--2
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย11--2
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย-5--5
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์34104--138
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง13--4
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง16--7
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1445--59
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย-4--4
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย21--3
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์1236--48
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-2--2
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง-2--2
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เตี้ย22--4
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างเตี้ย16--7
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูงตามเกณฑ์1774--91
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ค่อนข้างสูง-4--4
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สูง12--3
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย11--2
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์736--43
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง-3--3
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง-1--1
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย-2--2
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์513--18
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย22712-41
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย5213-29
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์179255-164
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง2-3-5
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง1011-12
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย165-12
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย4116-21
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์41114121-276
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง247-13
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง142-7
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย2---2
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์948--57
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง14--5
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง-3--3
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1971--90
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย-4--4
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์1050--60
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง45--9
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง59--14
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย42--6
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์934--43
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-1--1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-1--1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2281--103
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย17--8
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย12--3
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์2068--88
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-2--2
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-2--2
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย-27-9
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย1-8-9
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์135575-143
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง152-8
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-21-3
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย15--6
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์206331-114
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง113--14
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง1172-20
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย426--30
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย320--23
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์2568--93
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-1--1
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-1--1
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย-3--3
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์818--26
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง1---1
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย-1--1
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์916--25
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง-2--2
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด865--73
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย-4--4
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์853--61
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง-3--3
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง-3--3
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย12--3
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์226--28
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง-1--1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง22--4
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย-3--3
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์840--48
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง21--3
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง14--5
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์-5--5
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด82369--451
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย2438--62
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย1433--47
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์42272--314
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง115--16
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง111--12
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1971,321176-1,694
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย55113-69
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย106611-87
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์1601,083140-1,383
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง127210-94
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง10492-61
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย122-5
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย156-12
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์155739-111
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง-3--3
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย-1--1
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย33--6
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์830--38
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เตี้ย45--9
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างเตี้ย35--8
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูงตามเกณฑ์2046--66
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ค่อนข้างสูง-3--3
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สูง-2--2
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด820--28
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เตี้ย31--4
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างเตี้ย12--3
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูงตามเกณฑ์416--20
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ค่อนข้างสูง-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สูง-1--1
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย-3--3
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์1952--71
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง31--4
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง2---2
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย23311-46
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย1118-20
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์51449-68
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง1-1-2
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง31--4
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย28--10
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย36--9
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์1765--82
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง-1--1
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง-3--3
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย-1--1
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย12--3
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์1454--68
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง35--8
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง11--2
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย123-6
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์255029-104
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง5113-19
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง322--25
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย24--6
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย115--16
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์2075--95
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง3---3
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง-2--2
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย13--4
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์616--22
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง-1--1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1566--81
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เตี้ย-4--4
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูงตามเกณฑ์1358--71
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ค่อนข้างสูง-1--1
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สูง22--4
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย131-5
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย-33-6
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์195348-120
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง1-3-4
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-5--5
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย-1--1
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์2764--91
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง39--12
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-9--9
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เตี้ย11--2
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างเตี้ย24--6
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูงตามเกณฑ์1257--69
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ค่อนข้างสูง22--4
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สูง-2--2
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย--1-1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย-11-2
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์-7748-125
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-63-9
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-137-20
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย1---1
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย22--4
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์1259--71
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง210--12
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง43--7
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด319959-189
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย31--4
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย1-4-5
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์247650-150
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง2114-17
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง1111-13
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1364--77
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์1251--63
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-6--6
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง17--8
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์929--38
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-5--5
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง13--4
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เตี้ย-3--3
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูงตามเกณฑ์517--22
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ค่อนข้างสูง-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สูง-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เตี้ย-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูงตามเกณฑ์1552--67
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ค่อนข้างสูง28--10
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สูง26--8
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด40124--164
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เตี้ย-4--4
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-7--7
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์3489--123
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง16--7
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 สูง518--23
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย196-16
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-116-17
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์2211139-172
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง322-7
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 สูง211-4
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด28124--152
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย-1--1
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์1695--111
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง59--14
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 สูง716--23
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย44--8
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-7--7
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์130--31
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 สูง-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย613--19
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-14--14
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์2385--108
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง14--5
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 สูง-1--1
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เตี้ย1---1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย21--3
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์830--38
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง-1--1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 สูง-1--1
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1237--49
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย-4--4
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์1027--37
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง12--3
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 สูง-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด3010449-183
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เตี้ย11--2
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย53--8
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์247841-143
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง-115-16
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 สูง-113-14
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2779--106
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-3--3
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย49--13
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์2260--82
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง14--5
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 สูง-3--3
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย141--42
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย214--16
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์1833--51
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง1---1
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 สูง-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-52-7
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์245627-107
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง311-5
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 สูง321-6
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด247035-129
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-43-7
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-103-13
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์235327-103
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง132-6
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 สูง-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย311--14
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์1---1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 สูง-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2775--102
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เตี้ย1---1
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์2160--81
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง23--5
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 สูง28--10
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย-2--2
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์1249--61
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง2---2
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 สูง12--3
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์1030--40
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง23--5
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 สูง24--6
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย12--3
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย23--5
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์831--39
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง-4--4
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 สูง13--4
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด257927-131
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย16--7
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์196123-103
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง173-11
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 สูง321-6
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2695--121
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย12--3
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์1972--91
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง212--14
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 สูง49--13
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เตี้ย18--9
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 สูงตามเกณฑ์1049--59
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ค่อนข้างสูง-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 สูง-1--1
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-2--2
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์851--59
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง38--11
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 สูง14--5
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย12--3
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์1969--88
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง-1--1
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 สูง1---1
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-1--1
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์538--43
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง3---3
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 สูง71--8
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย-3--3
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์837--45
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 สูง-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เตี้ย11--2
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 สูงตามเกณฑ์1243--55
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ค่อนข้างสูง13--4
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 สูง12--3
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด45170--215
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย21--3
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย46--10
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์37130--167
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง221--23
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 สูง-12--12
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เตี้ย210--12
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย59--14
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์27149--176
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง-3--3
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 สูง-7--7
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1458--72
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย122--23
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย48--12
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์628--34
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 สูง3---3
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย1---1
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย1---1
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์1048--58
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง17--8
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 สูง18--9
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย-1--1
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์23129--152
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง27--9
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 สูง420--24
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย-4--4
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์1031--41
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง12--3
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 สูง11--2
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เตี้ย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 สูง-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย-71-8
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-71-8
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์35939-101
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง342-9
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 สูง1591-25
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย-1--1
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์440--44
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง44--8
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 สูง22--4
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย21--3
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์1236--48
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง-4--4
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 สูง-4--4
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เตี้ย11---11
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 สูงตามเกณฑ์657--63
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ค่อนข้างสูง-1--1
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 สูง-6--6
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-1--1
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์420--24
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5สูง2---2
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1117--28
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5สูง12--3
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เตี้ย12--3
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย25--7
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์2265--87
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง12--3
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5สูง-2--2
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-23-5
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย132-6
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์145859-131
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-33-6
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5สูง--2-2
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เตี้ย-1--1
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย23--5
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์2282--104
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง211--13
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5สูง1---1
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-1--1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1021--31
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง13--4
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5สูง-1--1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-2--2
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1829--47
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง13--4
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5สูง31--4
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เตี้ย31--4
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์836--44
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5สูง13--4
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1646--62
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เตี้ย-2--2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-5--5
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1632--48
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-5--5
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5สูง-2--2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เตี้ย-2--2
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-6--6
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1254--66
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-3--3
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5สูง-3--3
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-1--1
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1231--43
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง15--6
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5สูง26--8
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เตี้ย-2--2
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์756--63
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง21--3
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5สูง-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เตี้ย-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5สูงตามเกณฑ์1123--34
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ค่อนข้างสูง-1--1
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5สูง11--2
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด67157--224
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เตี้ย155--56
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย-21--21
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์4380--123
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง11---11
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 สูง121--13
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด3311352-198
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย141-6
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย26--8
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์309743-170
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง-43-7
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 สูง-25-7
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย11--2
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย16--7
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์1962--81
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง-2--2
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 สูง-1--1
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด4110838-187
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย112-4
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์318234-147
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง681-15
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 สูง3141-18
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1242--54
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย13--4
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย2---2
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์838--46
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง11--2
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 สูง-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1889--107
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 เตี้ย-3--3
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างเตี้ย24--6
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 สูงตามเกณฑ์1372--85
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ค่อนข้างสูง34--7
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 สูง-6--6
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1945--64
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย75--12
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย23--5
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์833--41
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง12--3
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง12--3
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด35121--156
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย-16--16
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย311--14
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์2889--117
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง22--4
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง23--5
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1342--55
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย721--28
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย37--10
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์313--16
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-1--1
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด2684--110
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย311--14
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย110--11
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์1959--78
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-1--1
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง33--6
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด4813955-242
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย-144-18
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย1102-13
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์4010346-189
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง361-10
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง462-12
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด214711-79
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย-1--1
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์64310-59
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง2---2
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง1311-15
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด2345--68
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย1---1
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์1735--52
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง35--8
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง23--5
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด2260--82
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย22--4
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย14--5
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์1950--69
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง-1--1
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง-3--3
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด626--32
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์521--26
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง11--2
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด2263--85
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์1951--70
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง15--6
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง23--5
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด3191--122
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย21--3
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย31--4
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์1977--96
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง35--8
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง47--11
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด2963--92
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-4--4
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย22--4
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์2051--71
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง44--8
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง32--5
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด3810851-197
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย--5-5
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย1-1-2
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์349736-167
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง397-19
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-22-4
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1537--52
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-2--2
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย12--3
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์1330--43
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง-2--2
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง11--2
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด733--40
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-1--1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์728--35
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด828--36
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์523--28
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง12--3
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง21--3
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด238042-145
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย193-13
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย266-14
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์205729-106
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง-43-7
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-41-5
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1537--52
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย-1--1
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์1419--33
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง16--7
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-11--11
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1650--66
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย11--2
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย21--3
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์1234--46
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง15--6
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง-9--9
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด309131-152
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เตี้ย27--9
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างเตี้ย361-10
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูงตามเกณฑ์237328-124
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ค่อนข้างสูง152-8
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 สูง1---1
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด4811849-215
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-46-10
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-135-18
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์419836-175
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง522-9
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง21--3
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด28101--129
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย18--9
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย38--11
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์2380--103
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง12--3
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-3--3
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1539--54
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย11--2
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย55--10
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์832--40
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง11--2
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด4414364-251
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย2125-19
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-123-15
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์3910852-199
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง153-9
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง261-9
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด35113--148
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย39--12
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย24--6
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์2891--119
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง15--6
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง14--5
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1860--78
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย11--2
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย23--5
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์1446--60
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง12--3
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-8--8
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด3412286-242
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย1612-19
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย147-12
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์289865-191
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง181-10
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง361-10
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด329151-174
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย175-13
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย2124-18
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์297142-142
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-1--1
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1441--55
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย2---2
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์924--33
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-7--7
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง310--13
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด522--27
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย11--2
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย22--4
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์216--18
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-3--3
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1743--60
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย-1--1
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย11--2
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์1536--51
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง12--3
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-3--3
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด3915074-263
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย1256-32
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย3181-22
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์3510665-206
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-11-2
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง--1-1
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด815--23
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย12--3
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์79--16
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-1--1
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด98035-124
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย-96-15
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย343-10
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์66325-94
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง-31-4
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง-1--1
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1551--66
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เตี้ย22--4
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างเตี้ย58--13
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูงตามเกณฑ์640--46
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ค่อนข้างสูง11--2
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 สูง1---1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด43110--153
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย86--14
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย28--10
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์2487--111
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-9--9
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง9---9
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด525--30
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย-4--4
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์517--22
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด15--6
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์15--6
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด45502163-710
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย21644-62
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย14345-89
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์3343871-542
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง622-10
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง331-7
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1647--63
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย83--11
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย34--7
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์535--40
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-3--3
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-2--2
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1943--62
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์1835--53
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-3--3
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง15--6
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด23101--124
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-21--21
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย26--8
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1769--86
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง34--7
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง11--2
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด42141--183
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย13--4
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย36--9
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์30122--152
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง66--12
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง24--6
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด3198--129
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย7---7
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย64--10
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1781--98
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง112--13
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-1--1
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1127--38
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย13--4
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-7--7
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1015--25
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง-2--2
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด307315-118
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-32-5
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-83-11
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์30539-92
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง-5--5
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-41-5
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด1810280-200
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย32520-48
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย186-15
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์116754-132
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง-1--1
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง31--4
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด359951-185
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย142-7
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย25--7
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์307846-154
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง271-10
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง-52-7
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2547--72
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย42--6
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย53--8
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์1638--54
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง-3--3
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง-1--1
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด1453--67
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์1243--55
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง13--4
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง15--6
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด846--54
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย-2--2
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์839--47
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง-2--2
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง-3--3
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2371--94
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย-2--2
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย33--6
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์1758--75
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง24--6
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง14--5
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2148--69
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เตี้ย-1--1
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างเตี้ย-4--4
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูงตามเกณฑ์1835--53
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ค่อนข้างสูง25--7
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 สูง13--4
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด68240--308
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย812--20
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย928--37
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์42183--225
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง510--15
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง47--11
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด229945-166
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย2117-20
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย2156-23
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์157031-116
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง22--4
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง111-3
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด-3--3
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์-2--2
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง-1--1
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1763--80
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย13--4
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1652--68
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง-8--8
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1228--40
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1126--37
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง12--3
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เตี้ย512--17
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างเตี้ย35--8
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูงตามเกณฑ์1457--71
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ค่อนข้างสูง-2--2
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 สูง-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด6319679-338
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย233-8
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย125-8
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์2016364-247
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง5134-22
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง35153-53
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด316946-146
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย-51-6
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย322-7
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์265040-116
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง2103-15
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-2--2
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1855--73
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย25--7
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย-8--8
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์1640--56
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-1--1
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-1--1
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด45118--163
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เตี้ย55--10
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างเตี้ย56--11
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูงตามเกณฑ์3591--126
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ค่อนข้างสูง-10--10
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 สูง-6--6
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด6115868-287
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย112-4
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย141-6
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์5613061-247
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง1121-14
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง2113-16
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด1748--65
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย13--4
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย24--6
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์1434--48
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง-5--5
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง-2--2
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด3295--127
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย-6--6
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย43--7
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์1976--95
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง65--11
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง35--8
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด620--26
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย1---1
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์418--22
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง11--2
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง-1--1
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด3298--130
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เตี้ย23--5
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างเตี้ย2---2
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูงตามเกณฑ์2584--109
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ค่อนข้างสูง17--8
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 สูง24--6
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด32104--136
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย34--7
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย17--8
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์2888--116
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-4--4
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-1--1
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1127--38
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย12--3
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย-3--3
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์1022--32
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด90742--832
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เตี้ย1735--52
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างเตี้ย745--52
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูงตามเกณฑ์63562--625
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ค่อนข้างสูง358--61
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 สูง-42--42
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT