วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี ปี 2564ปี 2565
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 120000127 127126 -1
ขนาดกลาง /นร.121 - 60000071 7171
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 15000002 22
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป0001 11
รวม000201 201200 -1