ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

79

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 51 /65%

ในโรงเรียน

2,073

เพศชาย 659 /32%
เพศหญิง 1414 /68%

ในสำนักงาน

79

ศึกษานิเทศก์19 /24%
ลูกจ้างชั่วคราว12 /15%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล5 /6%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นักจัดการงานทั่วไป2 /3%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ลูกจ้างประจำ1 /1%

ในโรงเรียน

2,113

ครู1312 /62%
ครูผู้ช่วย167 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน154 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)128 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)83 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)82 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)56 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)54 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)23 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)16 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)10 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)8 /0%
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

79

ชำนาญการพิเศษ33 /42%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /20%
ชำนาญการ15 /19%
อาวุโส5 /6%
ปฏิบัติการ5 /6%
ชำนาญงาน2 /3%
ปฏิบัติงาน2 /3%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

2,113

ไม่มีวิทยฐานะ955 /45%
ชำนาญการพิเศษ810 /38%
ชำนาญการ234 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ49 /2%
ปฏิบัติการ30 /1%
14 /1%
ปฏิบัติงาน14 /1%
ชำนาญงาน5 /0%
อาวุโส1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

79

ปริญญาตรี34 /43%
ปริญญาโท33 /42%
ปริญญาเอก5 /6%
ต่ำกว่าอนุปริญญา4 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

2,113

ปริญญาตรี1323 /63%
ปริญญาโท620 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา91 /4%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า37 /2%
ปริญญาเอก27 /1%
14 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT