ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 52 /65%

ในโรงเรียน

2,021

เพศชาย 649 /32%
เพศหญิง 1372 /68%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์18 /23%
ลูกจ้างชั่วคราว14 /18%
ผู้อำนวยการกลุ่ม9 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
นักทรัพยากรบุคคล6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
นักวิชาการพัสดุ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ลูกจ้างประจำ1 /1%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,050

ครู1267 /62%
ผู้อำนวยการโรงเรียน157 /8%
ครูผู้ช่วย134 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)131 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)90 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)85 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)58 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)52 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)24 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)16 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)9 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)7 /0%
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2 /0%
2 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ33 /41%
ไม่มีวิทยฐานะ17 /21%
ชำนาญการ15 /19%
ปฏิบัติการ6 /8%
อาวุโส5 /6%
ปฏิบัติงาน2 /3%
ชำนาญงาน1 /1%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

2,050

ไม่มีวิทยฐานะ916 /45%
ชำนาญการพิเศษ803 /39%
ชำนาญการ216 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ60 /3%
ปฏิบัติการ31 /2%
ปฏิบัติงาน12 /1%
ชำนาญงาน5 /0%
5 /0%
อาวุโส1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี34 /43%
ปริญญาโท33 /41%
ต่ำกว่าอนุปริญญา5 /6%
ปริญญาเอก5 /6%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

2,050

ปริญญาตรี1264 /62%
ปริญญาโท616 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา95 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า39 /2%
ปริญญาเอก30 /1%
5 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT