จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,64016,7952,982-24,417
ไทย4,63016,7622,976-24,368
กัมพูชา-163-19
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา-21-3
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย--1-1
ลาว38--11
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-2--2
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ42--6
อื่นๆ331-7
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4710958-214
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย4710957-213
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา--1-1
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4413357-234
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย4413256-232
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย--1-1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-1--1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด6920079-348
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย6920079-348
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไทย2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 กัมพูชา-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เกาหลีใต้-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จีน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ญี่ปุ่น-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เนปาล-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ปากีสถาน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เมียนมา-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ฟิลิปปิน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 มาเลเซีย-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ลาว-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เวียดนาม-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ศรีลังกา-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงคโปร์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินเดีย-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อินโดนีเซีย-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด81216116-413
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย79216116-411
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1044--54
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย1043--53
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-1--1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3886--124
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย3785--122
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด5816359-280
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย5816259-279
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-1--1
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด71227157-455
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย71227156-454
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ--1-1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด1252--64
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย1250--62
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-2--2
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1445--59
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย1445--59
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไทย2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 กัมพูชา-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เกาหลีใต้-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จีน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ญี่ปุ่น-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เนปาล-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ปากีสถาน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เมียนมา-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ฟิลิปปิน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 มาเลเซีย-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ลาว-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เวียดนาม-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ศรีลังกา-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงคโปร์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินเดีย-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อินโดนีเซีย-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1971--90
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย1970--89
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-1--1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2281--103
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย2280--102
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-1--1
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด865--73
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย765--72
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว1---1
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด82369--451
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย81368--449
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว11--2
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1971,321176-1,694
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย1971,319176-1,692
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-1--1
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-1--1
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไทย2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 กัมพูชา-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เกาหลีใต้-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จีน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ญี่ปุ่น-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เนปาล-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ปากีสถาน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เมียนมา-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ฟิลิปปิน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 มาเลเซีย-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ลาว-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เวียดนาม-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ศรีลังกา-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงคโปร์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินเดีย-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อินโดนีเซีย-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด820--28
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไทย820--28
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 กัมพูชา-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เกาหลีใต้-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จีน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ญี่ปุ่น-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เนปาล-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ปากีสถาน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เมียนมา-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ฟิลิปปิน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 มาเลเซีย-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ลาว-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เวียดนาม-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ศรีลังกา-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงคโปร์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินเดีย-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อินโดนีเซีย-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1566--81
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไทย1566--81
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 กัมพูชา-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เกาหลีใต้-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จีน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ญี่ปุ่น-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เนปาล-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ปากีสถาน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เมียนมา-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ฟิลิปปิน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 มาเลเซีย-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ลาว-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เวียดนาม-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ศรีลังกา-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 สิงคโปร์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินเดีย-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อินโดนีเซีย-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไทย1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 กัมพูชา-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เกาหลีใต้-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จีน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ญี่ปุ่น-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เนปาล-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ปากีสถาน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เมียนมา-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ฟิลิปปิน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 มาเลเซีย-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ลาว-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เวียดนาม-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ศรีลังกา-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 สิงคโปร์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินเดีย-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อินโดนีเซีย-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด319959-189
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย319859-188
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-1--1
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1364--77
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย1363--76
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-1--1
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไทย623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 กัมพูชา-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เกาหลีใต้-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จีน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ญี่ปุ่น-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เนปาล-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ปากีสถาน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เมียนมา-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ฟิลิปปิน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 มาเลเซีย-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ลาว-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เวียดนาม-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ศรีลังกา-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 สิงคโปร์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินเดีย-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อินโดนีเซีย-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไทย1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 กัมพูชา-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เกาหลีใต้-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จีน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ญี่ปุ่น-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เนปาล-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ปากีสถาน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เมียนมา-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ฟิลิปปิน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 มาเลเซีย-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ลาว-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เวียดนาม-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ศรีลังกา-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 สิงคโปร์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินเดีย-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อินโดนีเซีย-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด40124--164
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ไทย39124--163
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ1---1
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ไทย2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด28124--152
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ไทย28123--151
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-1--1
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ไทย541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ไทย30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ไทย1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1237--49
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ไทย1236--48
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ลาว-1--1
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด3010449-183
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ไทย3010349-182
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-1--1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2779--106
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ไทย2779--106
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ไทย2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ไทย306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด247035-129
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ไทย247035-129
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ไทย411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2775--102
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ไทย2774--101
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ไทย1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ไทย1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ไทย1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด257927-131
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ไทย257927-131
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2695--121
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ไทย2695--121
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ไทย1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 กัมพูชา-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เกาหลีใต้-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 จีน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ญี่ปุ่น-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เนปาล-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ปากีสถาน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เมียนมา-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ฟิลิปปิน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 มาเลเซีย-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ลาว-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เวียดนาม-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ศรีลังกา-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 สิงคโปร์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อินเดีย-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อินโดนีเซีย-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ไทย1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ไทย2275--97
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-1--1
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ไทย1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ไทย844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ไทย1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 กัมพูชา-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เกาหลีใต้-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 จีน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ญี่ปุ่น-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เนปาล-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ปากีสถาน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เมียนมา-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ฟิลิปปิน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 มาเลเซีย-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ลาว-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เวียดนาม-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ศรีลังกา-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 สิงคโปร์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อินเดีย-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อินโดนีเซีย-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด45170--215
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ไทย45170--215
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ไทย34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1458--72
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ไทย1457--71
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-1--1
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ไทย1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ไทย29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ไทย1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ไทย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ไทย218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ไทย1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ไทย1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ไทย1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 กัมพูชา-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เกาหลีใต้-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 จีน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ญี่ปุ่น-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เนปาล-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ปากีสถาน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เมียนมา-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ฟิลิปปิน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 มาเลเซีย-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ลาว-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เวียดนาม-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ศรีลังกา-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 สิงคโปร์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อินเดีย-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อินโดนีเซีย-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ไทย621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ไทย1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ไทย2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ไทย156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ไทย2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ไทย1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ไทย2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ไทย1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1646--62
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ไทย1645--61
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ลาว-1--1
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ไทย1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ไทย1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ไทย960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ไทย1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5กัมพูชา-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เกาหลีใต้-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5จีน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ซาอุดีอาระเบีย-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ญี่ปุ่น-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เนปาล-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ปากีสถาน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เมียนมา-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ฟิลิปปิน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5มาเลเซีย-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ลาว-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เวียดนาม-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ศรีลังกา-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5สิงคโปร์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อินเดีย-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อินโดนีเซีย-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด67157--224
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ไทย67154--221
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-3--3
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด3311352-198
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ไทย3311351-197
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา--1-1
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ญี่ปุ่น-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เนปาล-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ปากีสถาน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เมียนมา-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ฟิลิปปิน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 มาเลเซีย-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ลาว-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เวียดนาม-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ศรีลังกา-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 สิงคโปร์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อินเดีย-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อินโดนีเซีย-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ไทย2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 กัมพูชา-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 เกาหลีใต้-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 จีน-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ซาอุดีอาระเบีย-----
39010135 หนองกุงจ