จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,64016,7952,982-24,417
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี585---585
5 ปี2,299---2,299
6 ปี1,748700--2,448
7 ปี72,532--2,539
8 ปี12,696--2,697
9 ปี-2,751--2,751
10 ปี-2,955--2,955
11 ปี-2,952--2,952
12 ปี-2,147240-2,387
13 ปี-46946-992
14 ปี-10931-941
15 ปี-5817-822
16 ปี--43-43
17 ปี-15-6
18 ปี-----
19 ปี-----
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี10---10
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี31---31
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี98--17
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-27--27
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-16--16
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-16--16
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-28--28
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-19--19
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-178-25
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี--17-17
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี--16-16
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี--10-10
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี3---3
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี5---5
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี72--9
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-10--10
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-9--9
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-12--12
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-10--10
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-15--15
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-5--5
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4710958-214
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี6---6
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี25---25
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี164--20
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-18--18
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-21--21
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-20--20
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-15--15
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-21--21
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-109-19
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี--20-20
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี--12-12
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี--16-16
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี--1-1
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4413357-234
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี9---9
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี18---18
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี179--26
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-15--15
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-27--27
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-17--17
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-32--32
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-17--17
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-155-20
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-113-14
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี--24-24
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี--13-13
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี--1-1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี--1-1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี1---1
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี13---13
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี32--5
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-10--10
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-6--6
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-6--6
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-7--7
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-15--15
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-11--11
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-2--2
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี8---8
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี19---19
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี213--24
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-15--15
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-17--17
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-21--21
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-15--15
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-19--19
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-165-21
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-226-28
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี--22-22
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี-115-16
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี6---6
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี4---4
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี52--7
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-6--6
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-10--10
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-10--10
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-5--5
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-7--7
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-8--8
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด6920079-348
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี17---17
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี32---32
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี2017--37
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-39--39
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-31--31
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-28--28
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-33--33
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-31--31
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-2016-36
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-120-21
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี--25-25
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี--18-18
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 2 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 3 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4 ปี2---2
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5 ปี10---10
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6 ปี94--13
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 7 ปี-9--9
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 8 ปี-14--14
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 9 ปี-11--11
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 10 ปี-19--19
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 11 ปี-7--7
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 12 ปี-5--5
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 13 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 14 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 15 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 16 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 17 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 18 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 19 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปี-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 20 ปีขึ้นไป-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด81216116-413
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี15---15
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี41---41
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี254--29
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-37--37
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-45--45
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-39--39
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-34--34
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-34--34
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-2217-39
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-138-39
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี--25-25
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี--35-35
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี--1-1
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี2---2
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี10---10
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี63--9
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-5--5
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-7--7
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-8--8
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-8--8
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-14--14
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-8--8
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1044--54
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี3---3
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี5---5
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี22--4
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-5--5
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-4--4
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-8--8
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-15--15
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-5--5
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-5--5
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี3---3
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี11---11
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี104--14
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-20--20
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-16--16
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-15--15
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-12--12
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-19--19
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-11--11
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี4---4
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี3---3
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี62--8
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-15--15
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-3--3
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-9--9
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-11--11
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-16--16
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-2--2
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-1--1
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-1--1
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-2--2
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-3--3
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-3--3
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-1--1
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี3---3
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี6---6
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี72--9
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-8--8
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-13--13
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-9--9
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-4--4
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-14--14
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-5--5
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3886--124
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี7---7
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี18---18
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี135--18
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-17--17
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-13--13
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-16--16
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-14--14
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-16--16
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-4--4
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-1--1
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี1---1
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี3---3
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี41--5
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-5--5
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-3--3
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-3--3
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-8--8
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-6--6
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-1--1
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด5816359-280
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี8---8
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี30---30
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี2012--32
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-16--16
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-22--22
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-31--31
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-28--28
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-41--41
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-136-19
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี--20-20
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี--19-19
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี--14-14
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี14---14
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี51--6
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-10--10
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-12--12
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-4--4
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-9--9
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-8--8
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-4--4
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด71227157-455
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี16---16
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี31---31
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี238--31
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี125--26
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-38--38
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-38--38
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-46--46
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-37--37
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-296-35
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-552-57
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-155-56
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี--37-37
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี--6-6
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี--1-1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด1252--64
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี3---3
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี4---4
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี5---5
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-9--9
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-8--8
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-7--7
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-8--8
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-9--9
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-11--11
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี2---2
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี5---5
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-4--4
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-5--5
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-2--2
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-3--3
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-7--7
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-5--5
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี4---4
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี13---13
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี63--9
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-12--12
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-10--10
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-11--11
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-14--14
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-8--8
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-6--6
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี1---1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี1---1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี31--4
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-3--3
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-4--4
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-1--1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-1--1
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-3--3
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี1---1
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี26---26
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี108--18
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-15--15
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-10--10
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-22--22
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-23--23
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-22--22
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-19--19
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1445--59
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี2---2
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี8---8
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี4---4
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-7--7
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-9--9
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-13--13
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-7--7
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-7--7
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-2--2
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 2 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 4 ปี1---1
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 5 ปี11---11
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 6 ปี93--12
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 7 ปี-20--20
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 8 ปี-9--9
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 9 ปี-15--15
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 10 ปี-18--18
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 11 ปี-13--13
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 12 ปี-10--10
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 13 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 14 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 15 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 16 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 17 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 18 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 19 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปี-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี3---3
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี3---3
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี22--4
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-7--7
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-6--6
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-8--8
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-8--8
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-6--6
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-5--5
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี4---4
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี1---1
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-3--3
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-2--2
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-2--2
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-2--2
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-2--2
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-4--4
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี-1--1
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี7---7
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี18---18
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี118--19
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-27--27
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-25--25
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-23--23
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-15--15
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-22--22
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-21--21
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี--32-32
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี--19-19
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี--23-23
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี24---24
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี25---25
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-21--21
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-20--20
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-27--27
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-27--27
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-24--24
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-205-25
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี--42-42
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี--48-48
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี--46-46
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี10---10
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี2---2
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-12--12
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-10--10
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-6--6
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-7--7
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-10--10
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-9--9
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี-1--1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี-1--1
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1971--90
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี4---4
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี15---15
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี-7--7
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-7--7
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-13--13
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-11--11
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-10--10
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-10--10
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-13--13
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี1---1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี7---7
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี51--6
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-5--5
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-7--7
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-2--2
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-6--6
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-7--7
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-11--11
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2281--103
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี3---3
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี15---15
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี44--8
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-13--13
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-12--12
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-12--12
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-19--19
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-15--15
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-6--6
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี2---2
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี5---5
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี84--12
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-5--5
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-11--11
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-11--11
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-15--15
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-10--10
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-810-18
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี--28-28
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี--26-26
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี--28-28
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี--1-1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี3---3
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี13---13
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี73--10
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-16--16
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-19--19
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-12--12
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-11--11
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-27--27
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-114-15
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี--14-14
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี--14-14
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี--1-1
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี7---7
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี17---17
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี85--13
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-16--16
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-29--29
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-13--13
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-18--18
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-21--21
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-14--14
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี1---1
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี5---5
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี41--5
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-3--3
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-4--4
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-3--3
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-3--3
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-2--2
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-6--6
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี2---2
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี3---3
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี42--6
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-3--3
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-3--3
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-4--4
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-4--4
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-3--3
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี-1--1
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด865--73
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี5---5
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี32--5
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-12--12
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-6--6
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-11--11
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-11--11
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-12--12
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-11--11
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี2---2
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี1---1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี21--3
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-8--8
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-5--5
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-3--3
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-4--4
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-8--8
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-4--4
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี5---5
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี6---6
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี-4--4
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-10--10
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-8--8
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-7--7
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-11--11
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-7--7
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-3--3
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-2--2
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด82369--451
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี14---14
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี44---44
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี2416--40
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-39--39
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-54--54
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-61--61
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-69--69
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-82--82
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-44--44
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-2--2
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-2--2
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1971,321176-1,694
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี26---26
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี111---111
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี6081--141
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-210--210
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-215--215
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-217--217
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-242--242
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-215--215
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-14040-180
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-146-47
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี--53-53
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี--35-35
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี--2-2
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี1---1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี7---7
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี95--14
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-4--4
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-11--11
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-12--12
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-8--8
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-18--18
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-94-13
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี--17-17
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี--17-17
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี--9-9
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี2---2
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี4---4
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี5---5
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-5--5
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-7--7
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-4--4
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-6--6
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-9--9
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-3--3
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 2 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 3 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 4 ปี6---6
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 5 ปี12---12
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 6 ปี94--13
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 7 ปี-9--9
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 8 ปี-11--11
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 9 ปี-10--10
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 10 ปี-15--15
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 11 ปี-8--8
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 12 ปี-4--4
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 13 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 14 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 15 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 16 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 17 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 18 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 19 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปี-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 20 ปีขึ้นไป-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด820--28
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 2 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 3 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 4 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 5 ปี8---8
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 6 ปี-2--2
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 7 ปี-2--2
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 8 ปี-3--3
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 9 ปี-1--1
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 10 ปี-3--3
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 11 ปี-7--7
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 12 ปี-2--2
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 13 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 14 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 15 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 16 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 17 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 18 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปี-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี8---8
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี10---10
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี74--11
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-9--9
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-6--6
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-9--9
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-15--15
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-6--6
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-7--7
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-1--1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี4---4
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี5---5
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี36--9
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-7--7
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-14--14
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-9--9
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-13--13
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-7--7
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-38-11
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี--21-21
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี--19-19
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี--18-18
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี--3-3
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี3---3
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี15---15
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี46--10
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-11--11
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-15--15
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-19--19
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-6--6
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-19--19
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-5--5
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-1--1
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-1--1
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี2---2
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี10---10
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี71--8
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-10--10
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-10--10
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-16--16
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-8--8
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-18--18
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี5---5
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี22---22
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี75--12
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-17--17
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-8--8
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-18--18
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-18--18
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-11--11
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-84-12
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี--9-9
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี--13-13
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี--8-8
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี--1-1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี3---3
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี11---11
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี127--19
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-17--17
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-11--11
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-17--17
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-15--15
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-21--21
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-8--8
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี1---1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี4---4
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี3---3
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-5--5
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-4--4
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-3--3
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-6--6
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-2--2
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-1--1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1566--81
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 2 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 3 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 4 ปี3---3
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 5 ปี9---9
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 6 ปี32--5
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 7 ปี-6--6
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 8 ปี-15--15
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 9 ปี-11--11
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 10 ปี-16--16
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 11 ปี-8--8
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 12 ปี-8--8
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 13 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 14 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 15 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 16 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 17 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 18 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 19 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปี-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 20 ปีขึ้นไป-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี9---9
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี122--14
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-12--12
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-9--9
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-8--8
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-13--13
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-14--14
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-65-11
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี--14-14
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี--17-17
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี--17-17
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี--2-2
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี4---4
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี13---13
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี147--21
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-15--15
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-12--12
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-10--10
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-22--22
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-14--14
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-6--6
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 2 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 3 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 4 ปี3---3
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5 ปี10---10
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 6 ปี47--11
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 7 ปี-7--7
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 8 ปี-11--11
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 9 ปี-10--10
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 10 ปี-11--11
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 11 ปี-11--11
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 12 ปี-9--9
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 13 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 14 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 15 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 16 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 17 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 18 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 19 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปี-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี-10--10
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-8--8
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-21--21
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-16--16
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-15--15
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-19--19
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-810-18
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี--16-16
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี--17-17
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี--17-17
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี2---2
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี12---12
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี72--9
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-7--7
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-12--12
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-17--17
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-12--12
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-14--14
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-10--10
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด319959-189
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี6---6
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี16---16
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี94--13
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-22--22
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-14--14
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-19--19
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-14--14
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-16--16
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-104-14
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี--19-19
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี--19-19
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี--16-16
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี--1-1
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1364--77
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี1---1
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี8---8
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี43--7
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-5--5
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-11--11
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-11--11
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-14--14
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-17--17
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-3--3
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี6---6
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี2---2
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี33--6
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-8--8
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-4--4
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-7--7
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-6--6
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-7--7
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-3--3
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 2 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 4 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 5 ปี2---2
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 6 ปี42--6
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 7 ปี-4--4
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 8 ปี-1--1
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 9 ปี-4--4
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 10 ปี-3--3
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 11 ปี-5--5
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 12 ปี-4--4
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 13 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 14 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 15 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 16 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 17 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 18 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 19 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปี-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 20 ปีขึ้นไป-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 2 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 4 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 5 ปี7---7
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 6 ปี12---12
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 7 ปี-10--10
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 8 ปี-4--4
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 9 ปี-10--10
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 10 ปี-19--19
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 11 ปี-9--9
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 12 ปี-15--15
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 13 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 14 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 15 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 16 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 17 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 18 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 19 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปี-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด40124--164
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 4 ปี6---6
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 5 ปี19---19
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 6 ปี154--19
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 7 ปี-15--15
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 8 ปี-15--15
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 9 ปี-28--28
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 10 ปี-24--24
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 11 ปี-25--25
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 12 ปี-13--13
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 4 ปี1---1
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 5 ปี5---5
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 6 ปี22---22
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-18--18
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-22--22
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-30--30
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-21--21
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-23--23
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-20--20
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 13 ปี--18-18
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 14 ปี--19-19
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 15 ปี--16-16
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 16 ปี--1-1
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด28124--152
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 4 ปี3---3
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 5 ปี14---14
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 6 ปี116--17
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-18--18
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-23--23
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-16--16
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-25--25
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-17--17
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-19--19
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 4 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 5 ปี2---2
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 6 ปี33--6
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-5--5
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-7--7
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-6--6
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-12--12
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-6--6
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-2--2
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 4 ปี3---3
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 5 ปี14---14
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 6 ปี137--20
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-23--23
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-17--17
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-19--19
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-22--22
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-18--18
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-11--11
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 4 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 5 ปี5---5
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 6 ปี6---6
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 7 ปี-6--6
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 8 ปี-4--4
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 9 ปี-6--6
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 10 ปี-3--3
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 11 ปี-7--7
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 12 ปี-7--7
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1237--49
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 4 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 5 ปี6---6
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 6 ปี6---6
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-9--9
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-7--7
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-5--5
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-5--5
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-8--8
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-3--3
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด3010449-183
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 4 ปี5---5
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 5 ปี11---11
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 6 ปี146--20
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 7 ปี-24--24
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 8 ปี-14--14
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 9 ปี-16--16
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 10 ปี-16--16
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 11 ปี-18--18
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 12 ปี-10--10
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 13 ปี--17-17
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 14 ปี--14-14
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 15 ปี--17-17
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 16 ปี--1-1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2779--106
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 4 ปี5---5
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 5 ปี14---14
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 6 ปี84--12
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-16--16
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-11--11
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-17--17
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-10--10
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-12--12
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-9--9
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 4 ปี6---6
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 5 ปี9---9
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 6 ปี74--11
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-17--17
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-14--14
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-12--12
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-23--23
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-7--7
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-11--11
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 4 ปี1---1
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 5 ปี20---20
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 6 ปี91--10
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-9--9
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-6--6
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-10--10
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-12--12
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-8--8
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-183-21
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 13 ปี--11-11
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 14 ปี--12-12
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 15 ปี--5-5
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด247035-129
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 4 ปี2---2
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 5 ปี13---13
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 6 ปี92--11
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-11--11
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-15--15
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-11--11
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-19--19
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-8--8
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-4--4
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 13 ปี--9-9
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 14 ปี--16-16
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 15 ปี--10-10
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 4 ปี2---2
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 5 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 6 ปี1---1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 7 ปี1---1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-2--2
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-1--1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-2--2
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-3--3
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-3--3
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2775--102
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 4 ปี5---5
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 5 ปี17---17
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 6 ปี58--13
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 7 ปี-12--12
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 8 ปี-10--10
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 9 ปี-10--10
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 10 ปี-15--15
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 11 ปี-15--15
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 12 ปี-5--5
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 4 ปี2---2
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 5 ปี8---8
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 6 ปี51--6
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-6--6
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-9--9
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-7--7
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-11--11
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-12--12
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-10--10
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 4 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 5 ปี5---5
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 6 ปี9---9
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-7--7
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-5--5
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-9--9
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-6--6
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-5--5
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-5--5
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-1--1
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 4 ปี2---2
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 5 ปี7---7
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 6 ปี32--5
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-9--9
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-8--8
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-6--6
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-5--5
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-8--8
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-5--5
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด257927-131
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 4 ปี2---2
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 5 ปี15---15
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 6 ปี86--14
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-13--13
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-13--13
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-14--14
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-13--13
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-14--14
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-61-7
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 13 ปี--6-6
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 14 ปี--11-11
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 15 ปี--7-7
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 16 ปี--1-1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 17 ปี--1-1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2695--121
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 4 ปี7---7
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 5 ปี11---11
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 6 ปี83--11
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-14--14
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-21--21
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-15--15
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-9--9
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-13--13
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-20--20
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 2 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 3 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 4 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 5 ปี7---7
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 6 ปี43--7
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 7 ปี-11--11
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 8 ปี-9--9
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 9 ปี-12--12
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 10 ปี-12--12
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 11 ปี-8--8
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 12 ปี-6--6
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 13 ปี-1--1
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 14 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 15 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 16 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 17 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 18 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 19 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 20 ปี-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 20 ปีขึ้นไป-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 4 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 5 ปี8---8
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 6 ปี45--9
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-6--6
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-10--10
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-7--7
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-12--12
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-18--18
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-8--8
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 4 ปี3---3
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 5 ปี8---8
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 6 ปี112--13
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-11--11
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-13--13
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-13--13
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-18--18
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-11--11
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-8--8
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 4 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 5 ปี9---9
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 6 ปี63--9
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-9--9
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-5--5
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-8--8
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-7--7
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-7--7
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-4--4
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 4 ปี1---1
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 5 ปี4---4
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 6 ปี31--4
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-7--7
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-5--5
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-7--7
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-6--6
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-12--12
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-6--6
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 2 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 3 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 4 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 5 ปี9---9
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 6 ปี64--10
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 7 ปี-4--4
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 8 ปี-8--8
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 9 ปี-6--6
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 10 ปี-13--13
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 11 ปี-16--16
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 12 ปี-1--1
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 13 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 14 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 15 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 16 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 17 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 18 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 19 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 20 ปี-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 20 ปีขึ้นไป-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด45170--215
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 4 ปี4---4
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 5 ปี20---20
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 6 ปี213--24
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-25--25
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-24--24
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-33--33
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-35--35
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-33--33
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-17--17
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 4 ปี2---2
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 5 ปี14---14
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 6 ปี185--23
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 7 ปี-29--29
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 8 ปี-28--28
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 9 ปี-25--25
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 10 ปี-29--29
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 11 ปี-34--34
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 12 ปี-27--27
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 13 ปี-1--1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1458--72
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 4 ปี5---5
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 5 ปี4---4
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 6 ปี53--8
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-11--11
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-12--12
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-6--6
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-8--8
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-12--12
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-6--6
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 4 ปี2---2
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 5 ปี7---7
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 6 ปี51--6
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-12--12
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-7--7
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-6--6
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-11--11
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-8--8
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-18--18
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 4 ปี5---5
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 5 ปี15---15
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 6 ปี99--18
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-22--22
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-33--33
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-30--30
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-22--22
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-33--33
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-11--11
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-1--1
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 4 ปี2---2
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 5 ปี6---6
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 6 ปี42--6
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-5--5
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-9--9
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-2--2
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-6--6
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-4--4
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-10--10
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-2--2
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 4 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 5 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 6 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 7 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 8 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 9 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 10 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 11 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 12 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 4 ปี3---3
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 5 ปี12---12
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 6 ปี61--7
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-18--18
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-12--12
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-16--16
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-19--19
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-15--15
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-52-7
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 13 ปี--17-17
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 14 ปี--14-14
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 15 ปี--11-11
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 4 ปี1---1
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 5 ปี7---7
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 6 ปี26--8
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-4--4
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-5--5
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-8--8
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-12--12
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-4--4
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-10--10
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 4 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 5 ปี9---9
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 6 ปี57--12
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-7--7
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-5--5
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-7--7
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-10--10
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-5--5
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-5--5
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 2 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 3 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 4 ปี2---2
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 5 ปี12---12
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 6 ปี33--6
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 7 ปี-9--9
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 8 ปี-5--5
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 9 ปี-6--6
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 10 ปี-15--15
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 11 ปี-17--17
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 12 ปี-11--11
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 13 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 14 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 15 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 16 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 17 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 18 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 19 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 20 ปี-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 20 ปีขึ้นไป-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 54 ปี3---3
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 55 ปี2---2
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 56 ปี11--2
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 57 ปี-2--2
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 58 ปี-3--3
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 59 ปี-4--4
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 510 ปี-5--5
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 511 ปี-5--5
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 512 ปี-1--1
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 54 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 55 ปี10---10
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 56 ปี21--3
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 57 ปี-7--7
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 58 ปี-4--4
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 59 ปี-3--3
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 510 ปี-3--3
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 511 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 512 ปี-2--2
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 54 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 55 ปี11---11
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 56 ปี151--16
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 57 ปี-12--12
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 58 ปี-14--14
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 59 ปี-15--15
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 510 ปี-12--12
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 511 ปี-7--7
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 512 ปี-15--15
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 54 ปี3---3
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 55 ปี6---6
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 56 ปี63--9
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 57 ปี-6--6
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 58 ปี-15--15
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 59 ปี-13--13
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 510 ปี-11--11
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 511 ปี-8--8
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 512 ปี-106-16
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 513 ปี--24-24
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 514 ปี--25-25
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 515 ปี--11-11
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 516 ปี--3-3
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 54 ปี5---5
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 55 ปี8---8
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 56 ปี146--20
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 57 ปี-13--13
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 58 ปี-15--15
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 59 ปี-18--18
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 510 ปี-14--14
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 511 ปี-22--22
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 512 ปี-9--9
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 54 ปี1---1
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 55 ปี5---5
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 56 ปี51--6
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 57 ปี-7--7
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 58 ปี-2--2
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 59 ปี-9--9
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 510 ปี-3--3
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 511 ปี-4--4
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 512 ปี-4--4
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 54 ปี5---5
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 55 ปี9---9
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 56 ปี81--9
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 57 ปี-7--7
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 58 ปี-8--8
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 59 ปี-3--3
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 510 ปี-7--7
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 511 ปี-5--5
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 512 ปี-3--3
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 513 ปี-1--1
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 514 ปี-2--2
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 54 ปี2---2
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 55 ปี8---8
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 56 ปี3---3
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 57 ปี-8--8
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 58 ปี-11--11
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 59 ปี-6--6
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 510 ปี-6--6
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 511 ปี-7--7
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 512 ปี-3--3
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1646--62
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 54 ปี2---2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 55 ปี13---13
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 56 ปี11--2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 57 ปี-5--5
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 58 ปี-7--7
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 59 ปี-12--12
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 510 ปี-5--5
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 511 ปี-11--11
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 512 ปี-5--5
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 54 ปี2---2
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 55 ปี5---5
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 56 ปี56--11
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 57 ปี-11--11
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 58 ปี-10--10
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 59 ปี-9--9
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 510 ปี-8--8
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 511 ปี-17--17
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 512 ปี-7--7
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 54 ปี2---2
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 55 ปี9---9
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 56 ปี42--6
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 57 ปี-3--3
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 58 ปี-11--11
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 59 ปี-7--7
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 510 ปี-9--9
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 511 ปี-7--7
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 512 ปี-4--4
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 54 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 55 ปี7---7
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 56 ปี24--6
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 57 ปี-8--8
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 58 ปี-12--12
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 59 ปี-6--6
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 510 ปี-11--11
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 511 ปี-10--10
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 512 ปี-9--9
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5น้อยกว่า 2 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 52 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 53 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 54 ปี4---4
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 55 ปี6---6
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 56 ปี3---3
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 57 ปี-3--3
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 58 ปี-6--6
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 59 ปี-4--4
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 510 ปี-4--4
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 511 ปี-6--6
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 512 ปี-5--5
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 513 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 514 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 515 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 516 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 517 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 518 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 519 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 520 ปี-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 520 ปีขึ้นไป-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด67157--224
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 4 ปี12---12
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 5 ปี25---25
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 6 ปี308--38
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 7 ปี-25--25
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 8 ปี-31--31
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 9 ปี-19--19
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 10 ปี-31--31
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 11 ปี-26--26
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 12 ปี-17--17
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด3311352-198
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 4 ปี4---4
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 5 ปี15---15
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 6 ปี143--17
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-21--21
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-19--19
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-8--8
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-17--17
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-18--18
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-271-28
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 13 ปี--19-19
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 14 ปี--14-14
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 15 ปี--18-18
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 4 ปี2---2
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 5 ปี14---14
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 6 ปี5---5
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-10--10
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-7--7
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-14--14
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-14--14
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-20--20
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-7--7
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด4110838-187
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 4 ปี4---4
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 5 ปี19---19
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 6 ปี186--24
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-17--17
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-19--19
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-12--12
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-24--24
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-16--16
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-143-17
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 13 ปี--13-13
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 14 ปี--13-13
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 15 ปี--9-9
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1242--54
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 4 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 5 ปี8---8
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 6 ปี4---4
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-6--6
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-7--7
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-8--8
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-7--7
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-6--6
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-8--8
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1889--107
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 2 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 3 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 4 ปี2---2
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 5 ปี10---10
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 6 ปี62--8
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 7 ปี-13--13
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 8 ปี-16--16
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 9 ปี-9--9
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 10 ปี-17--17
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 11 ปี-13--13
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 12 ปี-18--18
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 13 ปี-1--1
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 14 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 15 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 16 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 17 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 18 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 19 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 20 ปี-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 20 ปีขึ้นไป-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1945--64
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 น้อยกว่า 2 ปี-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 2 ปี-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3 ปี-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 4 ปี-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 5 ปี8---8
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 6 ปี111--12
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 7 ปี-5--5
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 8 ปี-8--8
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 9 ปี-9--9
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 10 ปี-6--6
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 11 ปี-5--5
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 12 ปี-10--10
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 13 ปี-1--1
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 14 ปี-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 15 ปี-----
39