จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6513,028570-4,249
เดินเท้า5614161-258
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4171,655273-2,345
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1781,227236-1,641
จักรยานยืมเรียน-5--5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.175-13
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-12-3
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.238-13
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า--4-4
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-5
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.351-9
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-11-2
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2185-25
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า--3-3
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2161-19
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.335-11
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-1--1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311-5
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เดินเท้า-1--1
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 จักรยานยืมเรียน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.348-15
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ342-9
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6-6
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-2--2
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-1--1
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.333-9
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า--1-1
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311-5
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5812454-236
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-36-9
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ486935-152
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ105213-75
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-1--1
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-1--1
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า1---1
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เดินเท้า-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23-5
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121534-61
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-110-11
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1012-22
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12412-28
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-1--1
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-114-15
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า--1-1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-10
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-4
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.141-6
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-1--1
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.837--45
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-1--1
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ834--42
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.316--19
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-1--1
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.40206--246
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-8--8
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29129--158
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1169--80
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119874143-1,136
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-55-10
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8244858-588
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3742180-538
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31717-37
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-1--1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2912-23
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ175-13
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เดินเท้า-1--1
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.65--11
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เดินเท้า6---6
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1727--44
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1719--36
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-189-27
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-5--5
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-96-15
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-43-7
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เดินเท้า-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1418-23
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-13-4
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1215-18
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เดินเท้า-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1116-27
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-11-2
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-915-24
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เดินเท้า-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เดินเท้า-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411--15
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-61-7
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.525--30
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-2--2
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523--28
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.324--27
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ319--22
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-5
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.720--27
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ719--26
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-33-6
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-11-2
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4238-35
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-52-7
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4186-28
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-1--1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1434--48
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-1--1
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ85--13
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ628--34
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า2---2
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1292-23
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1272-21
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-2--2
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.129--30
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-1--1
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123--24
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-2--2
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เดินเท้า-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311--14
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เดินเท้า-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1748--65
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-2--2
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1639--55
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.735--42
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ431--35
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-1--1
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-51--51
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-51--51
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.237-12
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-1--1
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ224-8
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เดินเท้า-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.45--9
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-1--1
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--8
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2812-22
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-34-7
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ122-5
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ136-10
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---3
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-2--2
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-1--1
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-1--1
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เดินเท้า-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5จักรยานยืมเรียน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-104-14
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-1--1
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.125--17
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า112--13
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1121-14
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-3--3
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 เดินเท้า-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212--14
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-2--2
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1427--41
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-2--2
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1418--32
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-46-10
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.911--20
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า3---3
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ610--16
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-2--2
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115--16
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-4--4
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114-6
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า--2-2
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-1--1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-2--2
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.141-6
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3148-25
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เดินเท้า-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2115-18
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133-7
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 จักรยานยืมเรียน-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11208-39
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า11--2
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10196-35
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.821--29
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ717--24
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2152-19
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-2--2
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1112-14
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.84--12
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ84--12
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-1--1
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12425-50
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-75-12
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1135-19
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-415-19
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-413-17
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า--2-2
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-26-8
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-25-7
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-1--1
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12213-36
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-3--3
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1116-18
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-87-15
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เดินเท้า-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 จักรยานยืมเรียน-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1415--29
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-1--1
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1411--25
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.524--29
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ524--29
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2325754-334
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-31-4
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1210618-136
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1114835-194
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-2--2
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-1--1
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า33--6
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-2
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-418-22
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17-8
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-311-14
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2214-18
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า1-3-4
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-211-13
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-1--1
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-1--1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เดินเท้า-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 จักรยานยืมเรียน-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1917--36
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-1--1
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ28--10
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ178--25
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1142-17
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-1--1
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132-6
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.216--18
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า14--5
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า42--6
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61--7
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เดินเท้า-2--2
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 จักรยานยืมเรียน-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-35-8
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--3-3
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า--2-2
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เดินเท้า-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 จักรยานยืมเรียน-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23108-41
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า2322-27
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-64-10
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-1--1
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เดินเท้า-1--1
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 จักรยานยืมเรียน-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.46410--456
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เดินเท้า-20--20
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1199--110
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35291--326
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 จักรยานยืมเรียน-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT