จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด22,686455-3,143
ความพิการทางการมองเห็น-52-7
ความพิการทางการได้ยิน-2--2
ความพิการทางสติปัญญา-5810-68
ความพิการร่างกายและสุขภาพ1143-18
ความพิการทางการเรียนรู้-2,508427-2,935
ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-71-8
ความพิการทางการออทิสติก-14--14
ความพิการทางการซ้ำซ้อน17712-90
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-22--22
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-247-31
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น--1-1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-236-29
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-1911-30
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-1911-30
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-3010-40
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-2710-37
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-4623-69
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-4523-68
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-29--29
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-26--26
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-375-42
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น--1-1
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-364-40
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-342-36
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-33--33
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-36--36
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-34--34
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-27--27
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-2917-46
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-2917-46
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-19--19
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-835-43
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-735-42
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-5--5
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-3--3
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-57--57
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-56--56
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-5125-76
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา--2-2
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-5123-74
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-1014-24
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-1012-22
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางสติปัญญา-3--3
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-2112-33
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-2011-31
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-26--26
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-18--18
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-1911-30
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-1911-30
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-18--18
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4--4
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-144-18
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-133-16
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-1614-30
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-1411-25
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-23-5
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด129--30
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-28--28
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน11--2
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-2011-31
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-1910-29
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-32--32
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-31--31
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-44-8
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-11-2
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-23-5
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-5--5
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-106-16
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-106-16
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-102-12
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-102-12
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-38--38
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-38--38
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-29--29
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-29--29
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-197-26
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-197-26
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-2114-35
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-2114-35
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-4--4
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการมองเห็น-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการได้ยิน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางสติปัญญา-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการออทิสติก-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-37--37
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-37--37
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-1617-33
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-1617-33
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-2918-47
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-2818-46
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-23--23
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางสติปัญญา-3--3
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-18--18
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-26--26
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด122--23
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-1513-28
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางสติปัญญา-11-2
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-1412-26
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-26--26
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-3--3
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-22--22
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-33--33
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-33--33
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-188-26
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา--1-1
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-187-25
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-2614-40
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-2413-37
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนพิการทั้งหมด-134-17
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการเรียนรู้-123-15
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-259-34
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-239-32
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-31--31
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-29--29
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-2613-39
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-2412-36
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-21-3
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-36--36
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-34--34
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-285-33
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-265-31
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-1811-29
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-1711-28
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-3015-45
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-2915-44
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-218-29
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-218-29
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-819-90
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-13-4
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-806-86
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-32--32
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-4--4
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-28--28
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-26--26
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-25--25
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-24--24
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-243-27
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-233-26
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-2611-37
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-2611-37
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-248-32
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-236-29
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-12-3
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-1--1
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-15--15
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-43--43
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-36--36
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-7--7
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-3215-47
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-2912-41
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-23-5
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-1--1
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางสติปัญญา-1--1
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการเรียนรู้-24--24
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนพิการทั้งหมด-256-31
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการมองเห็น-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการได้ยิน-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางสติปัญญา-2--2
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการเรียนรู้-236-29
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพูดและภาษา-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการออทิสติก-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010207 บ้านหนองโก