วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย000400393 -7
ระดับประถมศึกษา0001,2511,239 -12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000153151 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม0001,8001,783 -17