วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

xx
รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย0004,6504,640 -10
ระดับประถมศึกษา00017,08016,795 -285
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0003,0222,982 -40
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00024,75224,417 -335
ห้องเรียน0001,8001,783 -17