ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดหนองบัวลำภู

0

โรงเรียน
ตาราง
สพป.นภ.๑
0
สพป.นภ.๒
0
23,787
นักเรียน
ตาราง
สพป.นภ.๑
23,787
สพป.นภ.๒
0
1,773
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.นภ.๑
1,773
สพป.นภ.๒
0
นร. : ห้องเรียน
13:1
ตาราง
สพป.นภ.๑
13:1
สพป.นภ.๒
0:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
ไม่มีนักเรียน

0

โรงเรียนขนาดเล็ก

0

เปิด อ.3 ขวบ

0

เปิดปฐมวัย

0

เปิดระดับประถม

0

เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

0

เปิด ม.ปลาย

0

เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ /0%
ปฐมวัย - ม.ต้น /0%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ /0%
ประถมฯ - ม.ต้น /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก /0%
ขนาดกลาง /0%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 /0%
ขนาดที่ 3 /0%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 /0%
1.7. นร.101 - 120 /0%