จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,64016,7952,982-24,417
พุทธ4,63216,7562,978-24,366
อิสลาม6294-39
คริสต์26--8
ซิกส์-1--1
พราหมณ์/ฮินดู-1--1
อื่นๆ-2--2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ5013151-232
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ1563--78
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4710958-214
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ4710958-214
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4413357-234
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ4413257-233
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-1--1
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ1759--76
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ4810968-225
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ1548--63
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด6920079-348
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ6919979-347
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-1--1
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 นักเรียนทั้งหมด2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พุทธ2169--90
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อิสลาม-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 คริสต์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ซิกส์-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อื่นๆ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 อายุนอกเกณฑ์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด81216116-413
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ79216114-409
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม2-2-4
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ1853--71
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1044--54
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ1044--54
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ2497--121
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ1359--72
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ-10--10
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ1655--71
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3886--124
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ3886--124
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ827--35
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด5816359-280
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ5816359-280
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ1948--67
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด71227157-455
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ71226157-454
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-1--1
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด1252--64
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ1250--62
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-1--1
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-1--1
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ726--33
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ2364--87
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ513--18
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ37119--156
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด1445--59
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ1444--58
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-1--1
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 นักเรียนทั้งหมด2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พุทธ2188--109
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อิสลาม-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 คริสต์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ซิกส์-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อื่นๆ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ842--50
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ516--21
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ3614174-251
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ49139141-329
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ1256--68
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1971--90
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ1971--90
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ1339--52
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2281--103
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ2281--103
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ156493-172
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ239933-155
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ32116--148
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ1022--32
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ920--29
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด865--73
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ865--73
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ533--38
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ1150--61
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ-6--6
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด82369--451
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ82368--450
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-1--1
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1971,321176-1,694
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ1971,319176-1,692
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-1--1
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-1--1
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ176747-131
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ1134--45
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 นักเรียนทั้งหมด2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พุทธ2761--88
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อิสลาม-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 คริสต์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ซิกส์-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อื่นๆ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 นักเรียนทั้งหมด820--28
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พุทธ819--27
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อิสลาม-1--1
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 คริสต์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ซิกส์-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อื่นๆ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ2557--82
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ125969-140
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ2283--105
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ1963--82
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ348535-154
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ2696--122
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ821--29
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 นักเรียนทั้งหมด1566--81
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พุทธ1564--79
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อิสลาม-2--2
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 คริสต์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ซิกส์-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อื่นๆ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ216455-140
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ3186--117
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พุทธ1766--83
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อิสลาม-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 คริสต์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ซิกส์-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อื่นๆ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ-9760-157
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ2174--95
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด319959-189
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ319959-189
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1364--77
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ1364--77
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ1138--49
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 นักเรียนทั้งหมด623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พุทธ623--29
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อิสลาม-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 คริสต์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ซิกส์-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อื่นๆ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 นักเรียนทั้งหมด1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พุทธ1967--86
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อิสลาม-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 คริสต์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ซิกส์-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อื่นๆ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด40124--164
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 พุทธ40123--163
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-1--1
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 พุทธ2813454-216
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด28124--152
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 พุทธ28124--152
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 พุทธ541--46
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 พุทธ30117--147
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 พุทธ1133--44
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1237--49
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 พุทธ1237--49
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด3010449-183
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 พุทธ3010449-183
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2779--106
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 พุทธ2778--105
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-1--1
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 พุทธ2288--110
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 พุทธ306431-125
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด247035-129
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 พุทธ237035-128
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม1---1
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010090 บ้านวังมนโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 พุทธ411--15
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2775--102
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 พุทธ2774--101
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-1--1
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 พุทธ1556--71
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 พุทธ1438--52
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 พุทธ1243--55
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด257927-131
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 พุทธ257827-130
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-1--1
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด2695--121
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 พุทธ2693--119
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-2--2
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 นักเรียนทั้งหมด1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 พุทธ1162--73
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อิสลาม-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 คริสต์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ซิกส์-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อื่นๆ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010100 บ้านดงบากโนนสังโนนสัง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 พุทธ1266--78
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 พุทธ2276--98
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 พุทธ1543--58
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 พุทธ844--52
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 นักเรียนทั้งหมด1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 พุทธ1552--67
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อิสลาม-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 คริสต์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ซิกส์-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อื่นๆ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนสัง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด45170--215
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 พุทธ45169--214
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-1--1
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 พุทธ34178--212
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1458--72
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1458--72
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1463--77
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 พุทธ29161--190
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1240--52
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 พุทธ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 พุทธ218644-151
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010116 บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1049--59
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1446--60
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 นักเรียนทั้งหมด1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 พุทธ1766--83
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อิสลาม-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 คริสต์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ซิกส์-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อื่นๆ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังโนนสัง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5พุทธ621--27
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5พุทธ1220--32
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5พุทธ2676--102
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5พุทธ156669-150
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010123 บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5พุทธ2797--124
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5พุทธ1130--41
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5พุทธ2237--59
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5พุทธ1341--54
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1646--62
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5พุทธ1645--61
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อิสลาม-1--1
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010128 ปรางค์กู่โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5พุทธ1268--80
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5พุทธ1543--58
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5พุทธ960--69
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5นักเรียนทั้งหมด1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5พุทธ1328--41
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อิสลาม-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5คริสต์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ซิกส์-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5พราหมณ์/ฮินดู-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อื่นๆ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5ข้อมูลผิดปกติ-----
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังโนนสัง 5อายุนอกเกณฑ์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด67157--224
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 พุทธ67156--223
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-1--1
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด3311352-198
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 พุทธ3311352-198
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 พุทธ2172--93
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด4110838-187
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 พุทธ4110838-187
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1242--54
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 พุทธ1242--54
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 นักเรียนทั้งหมด1889--107
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 พุทธ1888--106
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อิสลาม-1--1
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 คริสต์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ซิกส์-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อื่นๆ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังโนนสัง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1945--64
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ1945--64
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด35121--156
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ34121--155
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม1---1
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1342--55
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ1342--55
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด2684--110
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ2683--109
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-1--1
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด4813955-242
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ4813955-242
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด214711-79
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ214711-79
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด2345--68
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ2345--68
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด2260--82
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ2260--82
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด626--32
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ626--32
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด2263--85
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ2263--85
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด3191--122
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ3191--122
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด2963--92
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ2963--92
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด3810851-197
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ3810851-197
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1537--52
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ1537--52
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด733--40
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ733--40
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด828--36
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ828--36
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด238042-145
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ238042-145
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1537--52
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ1537--52
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด1650--66
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ1650--66
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 นักเรียนทั้งหมด309131-152
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พุทธ309131-152
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อิสลาม-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 คริสต์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ซิกส์-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อื่นๆ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 อายุนอกเกณฑ์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด4811849-215
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ4811849-215
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด28101--129
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ28101--129
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1539--54
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ1539--54
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด4414364-251
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ4414364-251
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด35113--148
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ35113--148
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1860--78
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ1860--78
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด3412286-242
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ3412286-242
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด329151-174
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ329151-174
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1441--55
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ1441--55
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด522--27
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ522--27
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1743--60
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ1743--60
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด3915074-263
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ3915074-263
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด815--23
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ815--23
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด98035-124
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ98035-124
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 นักเรียนทั้งหมด1551--66
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พุทธ1551--66
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อิสลาม-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 คริสต์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ซิกส์-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อื่นๆ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 อายุนอกเกณฑ์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด43110--153
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ43110--153
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด525--30
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ525--30
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด15--6
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ15--6
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด45502163-710
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ45498163-706
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-2--2
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-2--2
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1647--63
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ1647--63
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1943--62
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ1943--62
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด23101--124
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ23101--124
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด42141--183
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ42141--183
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด3198--129
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ3198--129
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1127--38
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ1127--38
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด307315-118
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ307315-118
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด1810280-200
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ1810280-200
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด359951-185
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ359951-185
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2547--72
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ2547--72
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด1453--67
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ1452--66
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-1--1
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด846--54
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ846--54
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2371--94
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ2370--93
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-1--1
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 นักเรียนทั้งหมด2148--69
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พุทธ2148--69
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อิสลาม-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 คริสต์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ซิกส์-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อื่นๆ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 อายุนอกเกณฑ์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด68240--308
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ68239--307
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-1--1
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด229945-166
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ229945-166
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด-3--3
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ-3--3
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1763--80
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ1763--80
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด1228--40
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ1228--40
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 นักเรียนทั้งหมด2276--98
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พุทธ2276--98
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อิสลาม-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 คริสต์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ซิกส์-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อื่นๆ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 อายุนอกเกณฑ์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด6319679-338
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ6319679-338
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด316946-146
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ316845-144
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-11-2
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด1855--73
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ1855--73
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 นักเรียนทั้งหมด45118--163
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พุทธ44118--162
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อิสลาม-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 คริสต์1---1
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ซิกส์-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อื่นๆ-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 อายุนอกเกณฑ์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด6115868-287
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ6115867-286
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม--1-1
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด1748--65
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ1748--65
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด3295--127
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ3295--127
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด620--26
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ620--26
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 นักเรียนทั้งหมด3298--130
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พุทธ3198--129
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อิสลาม1---1
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 คริสต์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ซิกส์-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อื่นๆ-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 อายุนอกเกณฑ์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด32104--136
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ32103--135
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-1--1
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด1127--38
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ1127--38
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 นักเรียนทั้งหมด90742--832
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พุทธ88735--823
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อิสลาม17--8
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 คริสต์1---1
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ซิกส์-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 พราหมณ์/ฮินดู-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อื่นๆ-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ข้อมูลผิดปกติ-----
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 อายุนอกเกณฑ์-----


113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT