ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร /ชายผู้บริหาร /หญิงผู้บริหาร /รวมรอง/ผู้ช่วย /ชายรอง/ผู้ช่วย /หญิงรอง/ผู้ช่วย /รวมครู/ศน. /ชายครู/ศน. /หญิงครู/ศน. /รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น /ชายบุคลากรทางการศึกษาอื่น /หญิงบุคลากรทางการศึกษาอื่น /รวมพนักงานราชการ /ชายพนักงานราชการ /หญิงพนักงานราชการ /รวมลูกจ้างประจำ /ชายลูกจ้างประจำ /หญิงลูกจ้างประจำ /รวมลูกจ้างชั่วคราว /ชายลูกจ้างชั่วคราว /หญิงลูกจ้างชั่วคราว /รวมอื่นๆ /ชายอื่นๆ /หญิงอื่นๆ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
3901สพป.นภ.๑---000
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 000
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010058 บ้านห้วยทรายเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 000
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 000
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 000
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 000
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 000
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 000
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010090 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 000
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 000
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 000
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 000
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 000
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 000
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 000
39010100 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 000
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 000
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 000
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 000
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 000
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 000
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 000
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 000
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 000
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 000
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 000
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010116 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010123 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5000
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010128 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่โนนสัง 5000
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 000
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 000
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 000
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 000
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 000
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 000
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 000
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 000
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 000
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 000
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 000
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 000
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 000
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 000
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 000
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 000
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 000
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 000
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 000
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 000
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 000
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 000
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 000
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 000
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 000
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 000
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 000
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 000
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 000
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT