ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่น ๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)รหัสลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)ผู้จัดการโรงเรียนเอกชนเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปโรงเรียนเอกชนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ โรงเรียนเอกชนรวม
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 101100000001000000013
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 1050000000001100008
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 101300000000001000015
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 101110000000011100016
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 1030100000020000007
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 101400000001010100018
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 1001100000021000006
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 101220000010010100018
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 0060000000001100008
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 111501000000011100021
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 1040100000101000008
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 1030200000000000006
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 10820000001110000014
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 1051000000001000008
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 0010000000001000002
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 1040000000001000006
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 10730000000011000013
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 1011100000001000005
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 101110000000011100016
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 1120200000001100008
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 101722000000011100025
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 1031000000001100007
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 1020000000001100005
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 1061000000000100009
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 0000000000000000000
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 0010000100000000002
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 10901000000010100013
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 1030100000001000006
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 10810000000101000012
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 1021001000001100007
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 1020000000001100005
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 101120000000100000015
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 111400000000010100018
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 1050000000001000007
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 1060100000000100009
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 1040000000001100007
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 10600000000111000010
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 101200000001010100016
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 101200000001011000016
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 10910000000010000012
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 0011200000001000005
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 1010000000001000003
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 1040100000001000007
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 6 1011100000001000005
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 1040100000000110008
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 0010000000001000002
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 111820000000110000024
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 145820000000010300069
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 101400000000110000017
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 1011010000000100005
39010058 บ้านห้วยทรายเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 0000000000000000000
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 1030200000001000007
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 0012000000000000003
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 10412000001210000012
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 101310000000011000017
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 10501100000110000010
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 10601000000011100011
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 101400000000011100018
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 10710000000111000012
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 1020100000011100007
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 10510100000011000010
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 101201000000010000015
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 10711000000001000011
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 10502000001010000010
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 101100000000001100014
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 1050100100000000008
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 101400000000010100017
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 10600000000011100010
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 1021010100000000006
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 1020000000001000004
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 1061000000000000008
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 10901000000011100014
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 101200100000011000016
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 10811000000011100014
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0021200000000100006
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 10810000000111000013
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0031100000001000006
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 0021000000000100004
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 10922000000011000016
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 10700000000111000011
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 10700000000011000010
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 10802000000110000013
39010090 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 101031000000010000016
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 0020000000000000002
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 10521000000111000012
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 1040010000011000008
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 1021010000111000008
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 0040000100010000006
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 101210000000011000016
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 10601001000001000010
39010100 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 0060100000001100009
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 0030200000001100007
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 1051000000001000008
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 0030100000000100005
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 0030100000011000006
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 0031000000000100005
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 10810000000110000012
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 10821000001000100014
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 1040110000001100009
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 10402000010010100010
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 10910000000010100013
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 1021000000011000006
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 0000000000000000000
39010116 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 101210100000110000017
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 0020000000010000003
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 1021000000001000005
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 1041011000000000008
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 51030000000001000005
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 50001000000020000003
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 51033000000001100009
39010123 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5101210000000011100017
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 510810000001110000013
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 51021100000011000007
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 51030010000001100007
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่โนนสัง 50053000000100000009
39010128 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่โนนสัง 51021000000001000005
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่โนนสัง 50052000000000100008
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่โนนสัง 50041000001001000007
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่โนนสัง 51021200000011100009
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่โนนสัง 51020000000000100004
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือโนนสัง 2 10900000000110100013
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 101210001000001100017
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 1061000000000000008
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 101120000000001100016
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 0040010000101000007
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 1032100000010000008
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 1021000000121000008
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 10640000000111100015
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 1020000000001010005
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 0000000000000000000
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 0000000000000000000
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 10403000000010100010
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 101110000000011100016
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 1050100000101000009
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 0030000000000000003
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 1051000000001000008
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0020000000010100004
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 10410000000111100010
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 10820001000101000014
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 1032100000001100009
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0000000000010000001
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 10920000001100000014
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 1020200000011100008
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0030000000000100004
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0030000000010000004
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 101010101000101000016
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0031100000011000007
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 0020100000001000004
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 101310000000011000017
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 101200000000000200015
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 10712000000010100013
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 0041000000001100007
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 101220000000000000015
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 101000100000010100014
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 1040000001010000007
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 101200000000111100017
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 101110000000001100015
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 1040100000010000007
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 0000100000001000002
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 1040000000001000006
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 101210000000011100017
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 0021000100000000004
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 101220000000011000017
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 0021000000001000004
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 10900000001010000012
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 0010000000011100004
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 1000000000001000002
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 123000000001011200038
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 1030200000101000008
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 1020210000001000007
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 10601000000010100010
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 10900000010010100013
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 10711000000010000011
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 0021100000000100005
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 101030000000001000015
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 101201000000011100017
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 101300000010010100017
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 0020000000010100004
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 1020110000001000006
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 0021000000030100007
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 10511000001010000010
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 1020100000120000007
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 101030000000101100017
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 101220000000011100018
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 1010000000000000002
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 1030200000101000008
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 0121000000001100006
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 1060100000000100009
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 101300000000011100017
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 011021000000000000014
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 1050100000101000009
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 11820000000001100014
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 111400000000000200018
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 1050100000001100009
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 10620000010010000011
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 2030100000000000006
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 11621000000010000012
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 10801000000000000010
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 1020000000010000004
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 0000000000000000000
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 113141000001001100041
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT