สถิติ/บริการ

3,460

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน78122.57%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.54%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2988.61%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2075.98%
คณะกรรมการ1343.87%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1233.55%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.03%
สถิติ/บริการ972.80%
ผลสอบ O-Net972.80%
ตารางจำแนก.เพศ802.31%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง792.28%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.25%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง752.17%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน732.11%
โครงการในโรงเรียน722.08%
สรุป นร.รายชั้นเรียน681.97%
แนวโน้ม จำนวน นร.601.73%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ551.59%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ511.47%
นร.จำแนกตามอายุ461.33%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา431.24%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ421.21%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น411.18%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา351.01%
รายงานบริหารงบประมาณ340.98%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน340.98%
ผลสอบ NT330.95%
นร.จำแนกตามความพิการ290.84%
บุคลากรเกษียณอายุ290.84%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง260.75%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส250.72%
นร.จำแนกตามสัญชาติ240.69%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.66%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.66%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ190.55%
ผลสอบ RT180.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.46%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง150.43%
นร.จำแนกตามศาสนา140.40%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.40%
ตรวจผลการเรียน นร.140.40%