สถิติ/บริการ

3,656

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน80822.10%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.03%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3238.83%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2256.15%
คณะกรรมการ1343.67%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1313.58%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.87%
ผลสอบ O-Net1032.82%
สถิติ/บริการ972.65%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง862.35%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ852.32%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง822.24%
สรุป นร.รายชั้นเรียน822.24%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน792.16%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.13%
โครงการในโรงเรียน772.11%
แนวโน้ม จำนวน นร.621.70%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ621.70%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ601.64%
นร.จำแนกตามอายุ501.37%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น451.23%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา441.20%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ431.18%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา411.12%
รายงานบริหารงบประมาณ371.01%
ผลสอบ NT360.98%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน350.96%
บุคลากรเกษียณอายุ310.85%
นร.จำแนกตามความพิการ310.85%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง270.74%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส260.71%
นร.จำแนกตามสัญชาติ240.66%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.63%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.63%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ230.63%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง210.57%
ผลสอบ RT200.55%
ตรวจผลการเรียน นร.190.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.44%
นร.จำแนกตามศาสนา160.44%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.41%