497

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา18837.83%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง499.86%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา438.65%
ตารางจำแนก.เพศ438.65%
บุคลากรเกษียณอายุ387.65%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ295.84%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ255.03%
ผลสอบ O-Net132.62%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด81.61%
ผลสอบ NT71.41%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.ขาดแคลน71.41%
ผลสอบ RT61.21%
ทะเบียนโรงเรียน40.80%
โครงการในโรงเรียน40.80%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน30.60%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น30.60%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง30.60%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ20.40%
นร.จำแนกตามอายุ20.40%
นร.จำแนกตามศาสนา20.40%
สรุป นร.รายชั้นเรียน20.40%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน20.40%
นร.จำแนกตามความพิการ10.20%
รายงานบริหารงบประมาณ10.20%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง10.20%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา10.20%
ภาพรวมระดับจังหวัด10.20%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-
คณะกรรมการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
นร.จบการศึกษา ม.30-
นร.จบการศึกษา ป.60-
นร.จบการศึกษา ม.60-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง0-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
นร.จำแนกความด้อยโอกาส0-
นร.เดินทางเกิน 3 กม.0-
นร.จำแนกตามสัญชาติ0-
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-