ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 31013
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 448
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 8715
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 7916
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู 8 257
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 51318
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 336
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 71118
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู 8 448
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 61521
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 448
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 145
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 5914
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 257
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู 2 011
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 235
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 6713
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 145
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 61016
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู 4 437
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 121325
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 257
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 235
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทันเมืองหนองบัวลำภู 7 279
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 000
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 022
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 31013
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 156
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู 2 21012
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 246
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 325
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 51015
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 61218
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 167
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู 3 459
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 527
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 4610
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 61016
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 41216
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 11112
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู 5 325
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 033
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 257
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 6 145
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู 1 358
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 112
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 32124
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 175269
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 51217
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 415
39010058 บ้านห้วยทรายเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 000
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 7 257
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู 1 123
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 5611
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 31316
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู 6 4610
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 2911
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 51318
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 4711
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 527
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู 6 4610
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 8715
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 6511
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู 4 2810
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 31013
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 268
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 31417
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 3710
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 156
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 5 224
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนาเมืองหนองบัวลำภู 3 358
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 21214
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 01616
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 5914
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 156
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 4812
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่โนนสัง 4 066
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่โนนสัง 4 134
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 61016
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 6511
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 4610
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 4913
39010090 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 10616
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วงโนนสัง 3 202
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 4812
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 088
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 178
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่โนนสัง 2 336
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 11516
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 4610
39010100 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนาโนนสัง 4 369
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 167
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 268
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 325
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 336
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมืองโนนสัง 3 235
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 21012
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 5914
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 279
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 5510
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 4913
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 246
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 000
39010116 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 31417
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 213
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 145
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อโนนสัง 1 448
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5235
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5033
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5369
39010123 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 541216
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 54913
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5257
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่นโนนสัง 5347
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่โนนสัง 5549
39010128 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่โนนสัง 5145
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่โนนสัง 5358
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่โนนสัง 5167
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่โนนสัง 5369
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่โนนสัง 5224
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือโนนสัง 2 11213
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 51217
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 268
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 61016
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 437
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือโนนสัง 2 246
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 358
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 31114
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 235
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 000
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง 7 279
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 61016
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 639
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 123
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทองศรีบุญเรือง 4 268
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 134
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 4610
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 5914
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 279
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 011
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 7714
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 448
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 224
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 044
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 41216
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 347
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 134
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอกศรีบุญเรือง 6 71017
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 41115
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 4913
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 246
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 6915
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วงศรีบุญเรือง 3 41014
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 347
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 51217
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 31114
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 077
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 112
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 156
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 71017
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 044
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 61117
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาดศรีบุญเรือง 5 044
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 4812
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 134
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 112
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 112738
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 268
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง 1 347
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 3710
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 4913
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 2911
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 235
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อศรีบุญเรือง 3 51015
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 31215
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 61117
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 134
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 336
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 257
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 2810
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 347
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 61117
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 71118
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 112
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 448
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 246
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง 3 369
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 51217
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 5813
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 538
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแกศรีบุญเรือง 7 41014
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 61218
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 369
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 11011
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 145
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง 4 5712
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 3710
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 134
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 000
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางามศรีบุญเรือง 1 112839
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT