สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28550135
52%
915:1
อนุบาล 36265127
48%
914:1
ระดับปฐมวัย147115262
24%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 17051121
17%
913:1
ประถมศึกษาปีที่ 26659125
18%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 37665141
20%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 45848106
15%
912:1
ประถมศึกษาปีที่ 56854122
17%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 6524395
13%
911:1
ระดับประถมศึกษา390320710
64%
5513:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1251439
29%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2251843
32%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3351752
39%
317:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8549134
12%
719:1
รวมทั้งสิ้น6224841,106
100%
8014:1