สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4821397553--242122017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212476111--79999ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 232456----68894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222606----828108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยาหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 6121586683--287112617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390102117601411039760141 บ้านนาทับควายหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 172486----65888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322956----12781612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102137601421039760142 บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 62206----26836ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322986----13081612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2