สพป.นภ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21,1681,0592,227
49%
19511:1
อนุบาล 31,1881,1212,309
51%
19912:1
ระดับปฐมวัย2,3562,1804,536
19%
39412:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,2711,2402,511
15%
20512:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,2911,2952,586
16%
20513:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3761,2992,675
16%
20413:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,4301,3002,730
17%
20713:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5001,3942,894
18%
20614:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,5531,4382,991
18%
20415:1
ระดับประถมศึกษา8,4217,96616,387
69%
1,23113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1559433992
35%
4920:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2544422966
34%
5019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3522384906
32%
4918:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6251,2392,864
12%
14819:1
รวมทั้งสิ้น12,40211,38523,787
100%
1,77313:1