สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2353873
44%
107:1
อนุบาล 3484593
56%
109:1
ระดับปฐมวัย8383166
16%
208:1
ประถมศึกษาปีที่ 1514899
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 25967126
18%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35350103
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 45958117
16%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 58463147
21%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 66164125
17%
1111:1
ระดับประถมศึกษา367350717
67%
6611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1373067
36%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2333366
35%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3292453
28%
227:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9987186
17%
823:1
รวมทั้งสิ้น5495201,069
100%
9411:1