สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25863121
50%
1210:1
อนุบาล 35960119
50%
1210:1
ระดับปฐมวัย117123240
22%
2410:1
ประถมศึกษาปีที่ 15753110
16%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2435699
14%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 37066136
19%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 46754121
17%
1210:1
ประถมศึกษาปีที่ 56756123
17%
1210:1
ประถมศึกษาปีที่ 65662118
17%
1210:1
ระดับประถมศึกษา360347707
66%
7210:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1222143
35%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 229938
31%
313:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3241943
35%
314:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7549124
12%
914:1
รวมทั้งสิ้น5525191,071
100%
10510:1