ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโปร่งแจ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010217
PERCODE 6 หลัก760131
กระทรวง 10 หลัก1039760131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโปร่งแจ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPRONGJAENG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน143
ตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819748661
อีเมล์แอดเดรสprongjang@hotmail.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/prongjangs
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.9830050846
Longitude
102.262186356

KM.

นาย ณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง พิไลลักษณ์ สดีเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง มะลิวรรณ ชัยโยธา(พระเอก)
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว เพ็ญพร ภูหัวเพ็ก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2619
นาง สุพิมลพรรณ เอกตาแสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน