สพป.นภ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21,1441,0712,215
48%
19611:1
อนุบาล 31,2391,1862,425
52%
19712:1
ระดับปฐมวัย2,3832,2574,640
19%
39312:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3111,3082,619
16%
20513:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3891,2922,681
16%
20513:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,4391,2992,738
16%
20913:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,5141,4192,933
17%
20914:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5661,4463,012
18%
20615:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,4581,3542,812
17%
20514:1
ระดับประถมศึกษา8,6778,11816,795
69%
1,23914:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15944411,035
35%
5021:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2547405952
32%
5019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3553442995
33%
5120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6941,2882,982
12%
15120:1
รวมทั้งสิ้น12,75411,66324,417
100%
1,78314:1