ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

79

เพศชาย 28 /35%
เพศหญิง 51 /65%

ในโรงเรียน

2,073

เพศชาย 659 /32%
เพศหญิง 1414 /68%

ในสำนักงาน

79

ศึกษานิเทศก์19 /24%
ลูกจ้างชั่วคราว12 /15%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /13%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล5 /6%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ลูกจ้างประจำ1 /1%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

2,113

ครู1312 /62%
ครูผู้ช่วย167 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน154 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)128 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)83 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)82 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)56 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)54 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)23 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)16 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)10 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)8 /0%
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2 /0%
1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

79

ชำนาญการพิเศษ33 /42%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /20%
ชำนาญการ15 /19%
อาวุโส5 /6%
ปฏิบัติการ5 /6%
ชำนาญงาน2 /3%
ปฏิบัติงาน2 /3%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

2,113

ไม่มีวิทยฐานะ955 /45%
ชำนาญการพิเศษ810 /38%
ชำนาญการ234 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ49 /2%
ปฏิบัติการ30 /1%
ปฏิบัติงาน14 /1%
14 /1%
ชำนาญงาน5 /0%
อาวุโส1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

79

ปริญญาตรี34 /43%
ปริญญาโท33 /42%
ปริญญาเอก5 /6%
ต่ำกว่าอนุปริญญา4 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

2,113

ปริญญาตรี1323 /63%
ปริญญาโท620 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา91 /4%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า37 /2%
ปริญญาเอก27 /1%
14 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

5

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย รัฐอิสรา  กงวงษ์ผู้บริหารการศึกษา
2นาย พิสิษฐ์  คงผดุงผู้บริหารการศึกษา
3นาย ธีระ  ประทุมชาติกฏหมายและคดี
4นางสาว อัมรา  เวียงแสงกลุ่มนิเทศติดตามฯ
5นาง ภัทนาพร  เหล่าคนค้ากลุ่มนิเทศติดตามฯ

ในโรงเรียน

100

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ทวีศักดิ์ ภักดีแพงบ้านโนนอุดม
2นาย วุฒินันท์ น่าบัณฑิตทุ่งโปร่งประชาสรรค์
3นาย บุญรอด ทิพพิชัยบ้านกุดจิก
4นาย ธำรงศักดิ์ ณ อุบลบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
5นาย อุดม ดอนศรีโคตรบ้านหนองกุง
6นาย ไฉน คำบูชาชุมชนนาคำไฮวิทยา
7นาย สมบัติ ผดาศรีชุมชนนาคำไฮวิทยา
8นาย ดุสิต อ่อนน้อยบ้านกุดฉิม(อำเภอเมือง)
9นาย สุธี บุญน้อมบ้านทรายงาม
10นาย เทอดศักดิ์ เหล่าอรรคะบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
11นาย บุญจันทร์ วรสารศิริบ้านห้วยไร่
12นาง สังวาล บรรลังสีร่มเกล้า
13นาย ไพฑูรย์ จันทร์ดำบ้านโคกกุง
14นางสาว สุทินี อินทศิลาบ้านโคกกุง
15นาง สุดา จันทลาบ้านดอนนาดี
16นางสาว นันทิดา มนตรีศรีบ้านห้วยค้อ
17นาย สุพัฒน์ จันทราบ้านบกโนนเรียง
18นาง ยุภาภรณ์ เครือคำบ้านบกโนนเรียง
19นาย สมยศ ผาแดงบ้านโคกน้ำเกี้ยง
20นาง จุฑามาศ อยู่ภักดีบ้านห้วยลึก
21นาง กฤษณา พฤฒิสารบ้านนาวังเวิน
22นาง ฉวีวรรณ ภาชื่นอนุบาลหนองบัวลำภู
23นาง อภิญญา บุญญะรังอนุบาลหนองบัวลำภู
24นาย อนุพนธ์ โสมมีชัยหนองบัววิทยายน
25นาง มัณฑนา คล่องดีหนองบัววิทยายน
26นาย ยุทธพงษ์ เครือแดงหนองบัววิทยายน
27นาง ฐาปนี โพธิบายหนองบัววิทยายน
28นาง กรองแก้ว พาพินิจหนองบัววิทยายน
29นาง สุนันทา จันทะคุณหนองบัววิทยายน
30นาย สมพงษ์ พุกหน้าหนองบัววิทยายน
31นางสาว มาลี พรหมเดเวชหนองบัววิทยายน
32นาง เกษมณี พุกหน้าหนองบัววิทยายน
33นาง ณภัสลฎา ลีเลิศทวีบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
34นาง สมบัติ วงคำใหญ่บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
35นาย ปิยวุฒิ ดอมไธสงบ้านภูพานทองห้วยทราย
36นาง คำภา พลทัดสะหนองผือราษฎร์บำรุง
37นาง อัญชรา เขียนปัญญาไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
38นาง เกษมณี ศรีราชไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
39นาง อุบล ผดาวันบ้านหินลับศิลามงคล
40นาย ทองฉันท์ ผดาวันบ้านหนองบัวโซม
41นาย พรชัย จิตเจริญบ้านหนองปลาขาว
42นาย รุ่งศักดิ์ ภูมิพานิชย์หนองหว้าวิทยาสรรค์
43นาง สุดใจ แก้ววังสันบ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย
44นาง ปรียานุช แคนติบ้านหนองผำโคกสวรรค์
45นาง รัชนี บุญสุดบ้านหนองแสงนาล้อม
46นาง ผ่องใส อาจนนท์ลาบ้านหนองแวง
47นาง ทองม้วน สีขอนบ้านหนองแวง
48นาย นคร ท้าวเพชรบ้านหนองเม็ก
49นาย พิชิตศึก สมปักษ์บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
50นาย สุบรรณชัย บุญกว้างบ้านโคกใหญ่
51นาย ภูเขียว บรรหารนิคมสงเคราะห์วิทยา
52นาง ศิวพร แก้วมะนิคมสงเคราะห์วิทยา
53นาย สังวรณ์ ดอนหมื่นศรีบ้านโคกสะอาด
54นาง จิราลักษณ์ วงษ์ตรีศรีบ้านโคกสะอาด
55นาย ปัตชา สมภารบ้านโนนเมือง
56นาง ปารมี เริ่มสัมฤทธิผลบ้านโคกม่วงชุม
57นาง ผ่องศรี ศรีผำน้อยบ้านโคกม่วงชุม
58นาง วาสนา ดอนหมื่นศรีบ้านโนนสงเปลือย
59นาง สาคร เสนายอดบ้านโคกกลาง
60นาง พรทิพย์ เสริมศรีบ้านโสกจาน
61นาย สมชาย หมีกุละบ้านโสกจาน
62นาย ปรีชา รัตนโสภาบ้านหนองทุ่ม
63นาย สังวร นามบุญลือบ้านหนองเล้าข้าว
64นาย คำพุ สักขวาบ้านถิ่น
65นาง รุ้งตะวัน สิงห์กอโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
66นาย สมพร ดรละครโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
67นาย แสงพูน ศรีหาบัวบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
68นาย ปัจวุธ อินกำบังบ้านทรายมูล
69นาย สุเทพ ลาดบัวขาวบ้านหนองอุ
70นาย พายุ จักรโนวันบ้านหนองขามท่างาม
71นาง นงนุช สังฆรัตน์บ้านโนนงาม
72นาง ภาสินี พิมรินทร์บ้านโนนสำราญสมสนุก
73นาย จำนงชัย เพ็งคำแสงบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
74นาย วีระศักดิ์ เหินสว่างทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
75นาย พิรเดช โพธิสารหนองม่วงชมพูทอง
76นาง ประสาน แวววงศ์หนองม่วงชมพูทอง
77นาง จารุณี เป็นสุขเมืองใหม่วิทยา
78นาง ฉวีวรรณ เพียสังกะเมืองใหม่วิทยา
79นาย บรรจง บุญมีเมืองใหม่วิทยา
80นาง กนกพร เสนาดีบ้านหนองทุ่งมน
81นาง จริยา เทศสนั่นบ้านดอนเกล็ด
82นาย สุขประเสริฐ สัตนาโคบ้านดอนเกล็ด
83นาย ปัญญา วาชัยยุงบ้านศรีบุญเรือง
84นาย นุกูล บุญแจ่มบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
85นาง เทพธิดา ทุมดีบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
86นาง สมปรารถนา วงศ์ปัญญาบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
87นาย ประสงค์ มาลาบ้านหนองแตง
88นาย ราชันย์ ผลวัฒนาบ้านนาแพง
89นาย ถนัด อินทรเพชรบ้านนาแพง
90นาย ประยูร อิงสาบ้านคอกวัว
91นาย นเรนทร์ เขียวเสนบ้านผาสุก
92นาย สมศักดิ์ บุญสุดหนองแกสระแก้ววิทยา
93นาย สมพงศ์ โคตะหาบ้านสำราญสุข
94นาง พิธพร เหลาเพ็งบ้านนาทับควาย
95นาย เสริมศักดิ์ พจนสิทธิบ้านนาทับควาย
96นาย พิทูลย์ คำมูลบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
97นาย ทิวากร ศรีชาติบ้านสร้างเสี่ยน
98นาย เกษม กองเกิดบ้านสร้างเสี่ยน
99นาย วีระ บัวขมกุดจิกวิทยา
100นาง สุมาลัย จำเริญพานิชบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT