ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านสันป่าพลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010188
PERCODE 6 หลัก760172
กระทรวง 10 หลัก1039760172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าพลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Sunpapluang
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42109940
อีเมล์แอดเดรสsunpaplung@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1039760172
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.097467
Longitude
102.14921

KM.

นาง รัชฎาพร ภพวิเศษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาง สุดารัตน์ ภูหลวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาย อภิวัฒน์ หล้าโสม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว ภาวิณี คำคลี่
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย วัชระ แก้วบุดตา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน