ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171330
33%
215:1
อนุบาล 3263460
67%
230:1
ระดับปฐมวัย434790
11%
423:1
ประถมศึกษาปีที่ 15448102
14%
426:1
ประถมศึกษาปีที่ 25862120
16%
430:1
ประถมศึกษาปีที่ 36249111
15%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 44985134
18%
434:1
ประถมศึกษาปีที่ 56576141
19%
435:1
ประถมศึกษาปีที่ 67064134
18%
434:1
ระดับประถมศึกษา358384742
89%
2431:1
รวมทั้งสิ้น401431832
100%
2830:1