ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211415
47%
115:1
อนุบาล 39817
53%
117:1
ระดับปฐมวัย201232
24%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 181523
22%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 29716
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121123
22%
123:1
ระดับประถมศึกษา5252104
76%
617:1
รวมทั้งสิ้น7264136
100%
817:1