ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
50%
16:1
อนุบาล 3516
50%
16:1
ระดับปฐมวัย8412
43%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-22
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
25%
14:1
ระดับประถมศึกษา8816
57%
63:1
รวมทั้งสิ้น161228
100%
84:1