ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211415
47%
115:1
อนุบาล 341317
53%
117:1
ระดับปฐมวัย151732
25%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
20%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
22%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101323
24%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
6%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
13%
112:1
ระดับประถมศึกษา484795
75%
616:1
รวมทั้งสิ้น6364127
100%
816:1