ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5123
100%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา123
100%
13:1
รวมทั้งสิ้น123
100%
13:1