ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24610
45%
110:1
อนุบาล 35712
55%
112:1
ระดับปฐมวัย91322
13%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
7%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 27815
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 311718
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101121
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101020
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา504999
60%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1819
20%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29514
31%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391322
49%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น261945
27%
315:1
รวมทั้งสิ้น8581166
100%
1115:1