ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2162036
53%
218:1
อนุบาล 3161632
47%
216:1
ระดับปฐมวัย323668
22%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 1192140
17%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141731
13%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 3261743
18%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 4202343
18%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 5182341
17%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 6281442
18%
221:1
ระดับประถมศึกษา125115240
78%
1220:1
รวมทั้งสิ้น157151308
100%
1619:1