ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22911
48%
111:1
อนุบาล 39312
52%
112:1
ระดับปฐมวัย111223
24%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 13811
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 210414
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 35611
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
18%
113:1
ระดับประถมศึกษา343771
76%
612:1
รวมทั้งสิ้น454994
100%
812:1