ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26915
48%
115:1
อนุบาล 37916
52%
116:1
ระดับปฐมวัย131831
24%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 171118
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 212618
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 312517
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 49312
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 681018
18%
118:1
ระดับประถมศึกษา564298
76%
616:1
รวมทั้งสิ้น6960129
100%
816:1