ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2527
47%
17:1
อนุบาล 3448
53%
18:1
ระดับปฐมวัย9615
29%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 13710
27%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา152237
71%
66:1
รวมทั้งสิ้น242852
100%
87:1