ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2718
36%
18:1
อนุบาล 35914
64%
114:1
ระดับปฐมวัย121022
27%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 141014
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2628
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
10%
16:1
ระดับประถมศึกษา293160
73%
610:1
รวมทั้งสิ้น414182
100%
810:1