ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
76%
116:1
อนุบาล 3235
24%
15:1
ระดับปฐมวัย111021
27%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1426
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
23%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5527
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
19%
19:1
ระดับประถมศึกษา291847
59%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
มัธยมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
มัธยมศึกษาปีที่ 37411
100%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7411
14%
111:1
รวมทั้งสิ้น473279
100%
99:1