ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
49%
117:1
อนุบาล 371118
51%
118:1
ระดับปฐมวัย171835
22%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 181220
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121325
21%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 391322
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111122
18%
122:1
ระดับประถมศึกษา5665121
78%
620:1
รวมทั้งสิ้น7383156
100%
820:1