ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28210
56%
110:1
อนุบาล 3178
44%
18:1
ระดับปฐมวัย9918
40%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
26%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5134
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6415
19%
15:1
ระดับประถมศึกษา161127
60%
65:1
รวมทั้งสิ้น252045
100%
86:1