ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23710
77%
110:1
อนุบาล 33-3
23%
13:1
ระดับปฐมวัย6713
32%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 66-6
21%
16:1
ระดับประถมศึกษา181028
68%
65:1
รวมทั้งสิ้น241741
100%
85:1