ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24610
53%
110:1
อนุบาล 3639
47%
19:1
ระดับปฐมวัย10919
31%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-44
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
21%
19:1
ระดับประถมศึกษา192443
69%
67:1
รวมทั้งสิ้น293362
100%
88:1