ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
46%
16:1
อนุบาล 3347
54%
17:1
ระดับปฐมวัย6713
24%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 28412
29%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46-6
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5527
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
10%
14:1
ระดับประถมศึกษา281341
76%
67:1
รวมทั้งสิ้น342054
100%
87:1