ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
53%
18:1
อนุบาล 3527
47%
17:1
ระดับปฐมวัย8715
10%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา392766
44%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151126
38%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111324
35%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310919
28%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น363369
46%
323:1
รวมทั้งสิ้น8367150
100%
1114:1