ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
58%
17:1
อนุบาล 3325
42%
15:1
ระดับปฐมวัย5712
38%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
25%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
30%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
20%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-33
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 62-2
10%
12:1
ระดับประถมศึกษา101020
63%
54:1
รวมทั้งสิ้น151732
100%
75:1