ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
50%
13:1
อนุบาล 3213
50%
13:1
ระดับปฐมวัย426
22%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
19%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145
24%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-33
14%
13:1
ระดับประถมศึกษา61521
78%
64:1
รวมทั้งสิ้น101727
100%
83:1