ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24711
69%
111:1
อนุบาล 3145
31%
15:1
ระดับปฐมวัย51116
29%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
23%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
28%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา162440
71%
67:1
รวมทั้งสิ้น213556
100%
87:1