ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2549
43%
19:1
อนุบาล 33912
57%
112:1
ระดับปฐมวัย81321
14%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 110818
21%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 28210
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 39817
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 411314
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 64812
14%
112:1
ระดับประถมศึกษา503686
57%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18816
36%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 231114
32%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36814
32%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น172744
29%
315:1
รวมทั้งสิ้น7576151
100%
1114:1