ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
27%
14:1
อนุบาล 310111
73%
111:1
ระดับปฐมวัย12315
26%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
26%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
14%
16:1
ระดับประถมศึกษา232043
74%
67:1
รวมทั้งสิ้น352358
100%
87:1