ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
41%
19:1
อนุบาล 34913
59%
113:1
ระดับปฐมวัย81422
22%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 37714
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 4178
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
29%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 611112
16%
112:1
ระดับประถมศึกษา374077
78%
613:1
รวมทั้งสิ้น455499
100%
812:1