ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
50%
16:1
อนุบาล 3336
50%
16:1
ระดับปฐมวัย6612
15%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1369
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 46612
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 69413
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา313566
85%
611:1
รวมทั้งสิ้น374178
100%
810:1